Правила користування корпоративною карткою платіжної системи Visa International

 

1. Визначення термінів.

АВТОМАТ ГОТІВКОВИХ ГРОШЕЙ (АТМ, БАНКОМАТ) – Програмно-технічний комплекс, що надає можливість Держателю Платіжної картки здійснити самообслуговування за операціями одержання коштів у готівковій формі, внесення їх для зарахування на Картковий рахунок, одержання інформації щодо стану Карткового рахунку, а також виконувати інші операції згідно з функціональними можливостями цього комплексу;

АВТОРИЗАЦІЯ – Підтвердження Банком електронного запиту обслуговуючого банку щодо можливості оформлення Платіжної операції;

БАНК – АТ «ОТП Банк»;

БАНКІВСЬКИЙ ДЕНЬ – Робочий день, протягом якого банківські установи в Україні відкриті для обслуговування клієнтів;

ВАЛЮТА РАХУНКУ – Валюта (українська гривня та/або долари США та/або євро), в якій відкрито Картковий рахунок;

ВИТРАТНИЙ ЛІМІТ – Сума коштів, в межах залишку на Картковому рахунку, доступна Держателю Платіжної картки протягом певного періоду для здійснення операцій з Платіжною карткою;

ВЛАСНИК РАХУНКУ (КЛІЄНТ) – Юридична/фізична особа – підприємець, на чиє ім’я, згідно з Договором відкрито Картковий рахунок;

ДЕБЕТОВА СХЕМА – Платіжна схема, що передбачає розрахунки за операції з платіжною карткою в межах власних коштів клієнта, які обліковуються на його картковому рахунку.

ДЕБЕТУВАТИ – Зменшувати залишок на Картковому рахунку;

ДЕРЖАТЕЛЬ ПЛАТІЖНОЇ КАРТКИ – Клієнт або довірена особа Клієнта, яка на законних підставах використовує платіжну картку для здійснення Платіжних операцій або здійснює інші операції з її застосуванням;

ДОГОВІР – Договір між Банком та Власником рахунку про видачу та обслуговування міжнародних (корпоративних) платіжних пластикових карток;

ДОГОВІР СТРАХУВАННЯ – Договір стархування між Страховою Компанією “Америкен Інтернешнл Груп Україна” та АТ «ОТП Банк», за яким застрахованими є Держателі Платіжних карток, що емітовані Банком;

ЗВІТ – Щомісячний звіт про стан Карткового рахунку, який надається Банком Власнику рахунку;

КАРТКОВИЙ РАХУНОК (РАХУНОК) – Банківський рахунок, на якому обліковуються операції за Платіжними картками;

КОРПОРАТИВНА ПЛАТІЖНА КАРТКА (КАРТКА) – платіжна картка, яка дає змогу її Держателю здійснювати операції за картрахунком юридичної особи або фізичної особи - підприємця;

КРЕДИТУВАТИ – Збільшувати залишок на Картковому рахунку;

МІЖНАРОДНІ ПЛАТІЖНІ КАРТКИ платіжної системи Visa International – це пластиковий ідентифікаційний засіб, використання якого регламентується чинним законодавством України, Статутом та правилами платіжної системи Visa International, а також Договором та цими Правилами, що укладені між Банком та Клієнтом;

НЕДІЙСНА КАРТКА – Картка, по якій, з будь-яких підстав, припинені/призупенені розрахунки (закінчення строку дії, поміщення у Стоп-список, фізичне пошкодження, закриття Карткового Рахунку тощо);

НЕСАНКЦІОНОВАНЕ СПИСАННЯ – дебетування Карткового рахунку з порушенням правил, встановлених Платіжною системою та/чи Банком.

НЕДОЗВОЛЕНА ОПЕРАЦІЯ – операція, що не дозволена умовами договору між Банком та Клієнтом;

НЕКОРЕКТНО ВИКОНАНА ОПЕРАЦІЯ – будь-яка операція, що здійснюється Банком у відношенні Клієнта і яка виконана некоректно, тобто з порушенням встановленого порядку виконання операцій.

ОВЕРДРАФТ – короткостроковий кредит, що надається Клієнту/Держателю у разі нестачі коштів на його Картковому рахунку для проведення оплати тих чи інших операцій. Овердрафт може бути:

 • санкціонований – такий, що надається в обсязі суми, якої не вистачає на Картковому рахунку для:
  • сплати нарахованих відсотків на строковий і прострочений Овердрафт (санкціонований і несанкціонований);
  • сплати відповідних комісій Банку за здійснення розрахункового обслуговування Платіжних операцій Держателя з Карткою;
  • проведення Платіжних операцій на суму визначену між Держателем та Банком.
 • несанкціонований – такий, що автоматично виникає по Картковому рахунку у разі нестачі коштів для проведення оплати усіх інших операцій.

ОПЕРАЦІЯ З КАРТКОЮ (ПЛАТІЖНА ОПЕРАЦІЯ) – Дебетування та кредитування Карткового рахунку, а також операції, в яких Картка, згідно з Договором, використовується для розрахунків за товари та послуги або для отримання готівки;

ПІН-КОД – Персональний ідентифікаційний номер, який використовується для отримання грошей у банкоматах або в інших випадках, де ним замінюється підпис Держателя Платіжної картки;

ПЛАТІЖНА КАРТКА (КАРТКА) – Ідентифікаційний засіб у вигляді пластикової картки, що містить обов’язкові реквізити, визначені платіжною організацією, які ідентифікують платіжну систему, його емітента, Держателя;

ПЛАТІЖНА КВИТАНЦІЯ – Торговельний чек (сліп, чек електронного терміналу, банкомату), встановленої Системою форми, який містить всі реквізити здійсненої Держателем Платіжної операції;

ПОТОЧНИЙ РАХУНОК Рахунок, що відкривається Клієнту в Банку на підставі договору про відкриття та обслуговування банківського рахунку в іноземній та національній валюті для юридичних осіб/фізичних осіб - підприємців чи інших договорів про надання банківських послуг;

ПРАВИЛА – Правила користування Платіжною карткою, що складають невід’ємну частину Договору і є обов’язковими для Клієнта та Держателя Платіжної картки, які Банк може змінювати та доповнювати, про що Власник Рахунку інформується додатково.

РОЗРАХУНКОВИЙ ЦИКЛ – Період часу (календарний місяць), за який Власник Рахунку отримує від Банку Звіт про операції, проведені по Рахунку;

СИСТЕМА (ПЛАТІЖНА СИСТЕМА) – Міжнародна платіжна система (Visa International), асоційованим членом якої є Банк;

СКОМПРОМЕТОВАНА КАРТКА – Картка, по якій існує ризик використання її в шахрайських цілях. Карта може бути скомпрометована шляхом крадіжки інформації про карту, несанкціонованому вторгненню в комп’ютерну мережу, обладнання. Інформацію про факт можливої компрометації картки банк отримує з власних джерел.

СТОП-ЛИСТ – Список платіжних карток (номерів платіжних карток), за якими заборонено проведення операцій. Залежно від правил платіжної системи стоп-лист може бути електронним та паперовим;

СТРАХОВИК – Страховиками визнаються фінансові установи, які одержали у встановленому порядку ліцензію на здійснення страхової діяльності;

СТРАХУВАННЯ – Страхування (на підставі Договору страхування) майнових інтересів, пов’язаних з життям, здоров’ям, працездатністю Держателів Платіжних карток, відповідальністю фізичних осіб перед третіми особами за оплату медичних та інших послуг під час перебування за кордоном у приватних та службових поїздках, а також майнові інтереси, пов’язані з користуванням майном і відшкодуванням Держателями нанесеної ними шкоди особистості або майну третьої сторони;

ТАРИФИ – Перелік тарифів на послуги Банку, який є невід`ємною частиною Договору. Тарифи можуть змінюватися та доповнюватися, про що Клієнт/Держатель Платіжної картки повідомляється згідно з Договором

ТОРГОВЕЦЬ – Підприємства (магазини, готелі, ресторани та ін.), що приймають до оплати Картку;

ВІДСОТОК – Відсотки, що сплачує Власник Рахунку за овердрафт;

ШАХРАЙСЬКІ ДІЇ – дії, що на думку Банку спрямовані на несанкціоноване незаконне використання Картки (шляхом обману зловживанням довірою, але не виключно), що суперечить чинному законодавству України та/або Правилам та /або умовам Договору.

CVV2 – тризначний код перевірки дійсності карти. Наноситься на смугу для підпису Держателя після номера карти, або після останніх 4 цифр номера карти, способом індент-друку. Використовується в якості захисного елемента при проведенні транзакції з використанням голосової авторизації або без присутности Картки.

2. Користування Карткою та ПІН-кодом.

Заяву про видачу Картки Банк розглядає протягом 5 днів, після чого Банк виготовляє Картку або відмовляє у наданні картки Держетелю. В разі відмови Банк залишає за собою право не коментувати свого рішення. Картка видається Держателю персонально або уповноваженій особі Власника рахунку у Банку протягом 5 банківських днів після підписання Договору, відкриття Карткового Рахунку та виконання всіх фінансових зобов`язань передбачених Договором. ПІН-код видається у спеціальному запечатаному конверті одночасно з видачею Картки.

Платіжна карта та ПІН-код зберігаються в Банку протягом двох календарних місяців після закінчення місяця, в якому був здійснений випуск Картки/Пін-коду. Якщо Платіжна картка та ПІН-код не буде отримана Держателем до вказаного терміну, Банк має право їх знищити. Після знищення Платіжної картки Банк може випустити нову Платіжну картку на підставі заяви Клієнта та після сплати відповідної комісії згідно Тарифів Банку.

Картка, видана Держателю Платіжної картки, є власністю Банку. Картка та ПІН-код повинні використовуватися відповідно до цих  Правил. Картку має право використовувати особа, чиї ім`я, прізвище та підпис проставлено на ній. Карткою можна розраховуватися за товари та послуги за безготівковим розрахунком, а також отримувати кошти в усіх місцях обслуговування картки платіжної системи Visa International. Витрати за Карткою здійснюються в межах Витратного Ліміту.

Максимальний строк виконання Платіжних операцій встановлюється чинним законодавством України та/або  правилами Платіжної системи та/або умовами Договору з Клієнтом.

Для проведення Платіжної операції Картка проходить Авторизацію. Згідно з правилами Системи Платіжні операціїї на невеликі суми проводяться без Авторизації. Якщо валюта Авторизації/Платіжної операції  відрізняється від валюти Карткового Рахунку, Система самостійно перераховує суму Авторизації в валюту Карткового Рахунку за курсом, встановленим Системою на день здійснення Авторизації.

Придбані із застосуванням Платіжної картки товари можуть бути повернені особі, яка їх продала. Повернення товару здійснюється згідно з правилами, встановленими відповідними нормативними актами, а повернення коштів за товар (послугу) – шляхом їх зарахування на Картковий Рахунок у порядку, визначеному правилами Платіжної системи, або готівкою, якщо це не суперечить правилам Платіжної системи. Операції, що здійснюються на території України Держателями Платіжних карток, виконуються тільки у валюті України. Виняток становить одержання клієнтами готівки в іноземній валюті зі своїх Карткових Рахунків в іноземній валюті в касах та через банкомати Банку.

При купівлі або отриманні готівки Держатель Платіжної картки повинен надати Картку та підтвердити своїм підписом квитанцію (сліп, рахунок), заздалегідь перевіривши, що в даному документі правильно вказано номер Картки, сума та дата операції. При отриманні грошей в АТМ ПІН-код замінює підпис Держателя. Держатель Платіжної картки повинен мати на увазі, що при обслуговуванні по Картці у нього можуть вимагати надання паспортного документу чи іншого документа для ідентифікації його особи.

Держатель Платіжної картки повинен  завчасно (не пізніше ніж за 2 (два) робочі дні до дати отримання готівки) надавати заявку на отримання готівкових коштів з каси Банку, якщо сума  готівки перевищує 10 000,00 (десять тисяч, 00) гривень або еквівалент цієї суми у іншій валюті відповідно до офіційного обмінного курсу гривні до іноземних валют, встановленого Національним Банком України на дату здійснення операції.

При отримані Банком повідомлення про можливість компрометації картки (втрати її даних) Банк рекомендує Власнику Рахунку здійснити перевипуск скомпрометованої картки безкоштовно з метою мінімізації ризиків її (скомпрометованої картки) несанкціонованого використання.

Застереження: У випадку усної чи письмової відмови Власника Рахунку від перевипуску скомпрометованої  картки, Банк в подальшому не несе  відповідальності за несанкціоновані операції по такій  карті  та   має право не розглядати рекламацій Клієнтіа щодо несанкціонованого використання картки третіми особами.

Протягом всього строку дії Договору Банк має право встановлювати Витратний Ліміт на день (тиждень, тощо), про що Банк повідомляє Клієнта/Держателя шляхом розміщення необхідної інформації в приміщенні Банку. Несанкціоновані списання з Карткового рахунку відшкодовуються в межах Витратного Ліміту.

Застереження: Шляхом надання до Банку письмової заяви Власник Рахунку має право зняти Витратний Ліміт, але в такому випадку Банк не несе відповідальності за Несанкціоноване списання коштів з Карткового рахунку.

Банк залишає за собою право без попереднього оголошення обмежувати право користування Карткою і Картковим рахунком у випадку, якщо  Держателем Платіжної картки/Клієнтом порушено умови Договору та/чи Правил, а також при здійсненні Банком моніторингу Операцій з Карткою.

Якщо Витратний Ліміт Картки перевитрачено, а також у разі виникнення дебетового сальдо за Картковим рахунком (санкціонованого чи несанкціонованого Овердрафту) Банк призупиняє обслуговування Карток даного Карткового рахунку. Після поповнення Карткового рахунку Банк знімає заборону на використання Карток.
У будь-якому випадку припинення/призупинення розрахунків за Карткою з будь-яких підстав (закінчення строку дії,  внесення до Стоп-ЛИСТA, фізичне пошкодження, закриття Карткового Рахунку тощо) Картка вважається недійсною.

Якщо з Карткою пов`язані інші послуги (допомога в надзвичайних ситуаціях, страховки та ін.), Банк окремо інформує про це Клієнта/Держателя Платіжної картки. Клієнт/Держатель повинен виконати всі необхідні дії для забезпечення отримання таких додаткових послуг.

За обслуговування Карткового Рахунку Банк отримує комісійну винагороду, розмір якої встановлюється Банком самостійно, виходячи з правил платіжної системи та витрат Банку. Розмір винагороди Банку зазначається в Тарифах Банку,. Згідно з законодавством України уповноважені банки України можуть встановлювати коміcійну винагороду (за операціями з використанням платіжних карток при видачі готівки) у валюті видачі готівки. Комісійні винагороди в іноземній валюті за операціями з платіжними картками міжнародних платіжних систем уповноважені банки отримують у порядку, встановленому Правилами здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку. Власник Карткового рахунку несе всі зобов`язання стосовно сплати податків та інших обов`язкових платежів до бюджету та позабюджетних фондів, які виникають при здійсненні Платіжних операцій.

Банк гарантує збереження в таємниці інформації, пов`язаної з Договором та використанням Картки. Банк є частиною групи ОТП, в яку входять ОТП Банк (Угорщина), його місцеві та іноземні філії та їх дочірні компанії (Група ОТП). Компанії Групи ОТП постійно обмінюються інформацією через загальну інформаційну систему, завданням якої є мінімізація ризику групи в цілому.

Власник Рахунку/Держатель Платіжної картки дає дозвіл  на отримання, використання та розголошення інформацїї в середині Групи ОТП, що стосується безпосередньо Власника Рахунку/Держателя Платіжної картки ( для оцінки ризику), що стала відома  Банку у зв'язку з діловими стосунками з Власником Рахунку/Держателем Платіжної картки. Цей дозвіл поширюється  на Банк, інших членів Групи ОТП в Угорщині та за її межами, які організовані та функціонують як єдиний банк, на міжнародні платіжни системи та банківські ассоціації у випадку виникнення підозри на використання картки у шахрайскіх цілях. Цей дозвіл знімає будь-які претензії Власника Рахунку/Держателя Платіжної картки щодо порушення Банком положень про нерозголошення банківської таємниці, які існують у чинному законодавстві України. Банк зобов’язаний не розголошувати третім особам інформацію про Власника Рахунку/Держателя Платіжної картки, яка складає банківську таємницю, за винятком випадків передання такої інформації, в порядку та в об’ємі, визначеному чинним законодавством України, та/або передання такої інформації в бюро кредитних історій, та/або якщо передання такої інформації необхідне Банку для захисту його прав та інтересів, та/або якщо передання такої інформації необхідне Банку для виконання своїх зобов’язань за Договором, а саме, але не виключно, у випадку передання інформації про Держателя/Клієнта третім особам, які здійснюють ембосування, пакування та відправлення Карток та/або конвертів з ПІН-кодами, та з якими Банк уклав відповідні договори про надання послуг (виконання робіт), на що Клієнт/Держатель надає Банку дозвіл.

3. Власник Рахунку. Держатель Платіжної картки.

Власник Рахунку/Держатель Платіжної картки несе повну відповідальність за виконання умов Договору та Правил користування карткою, а також за всі операції з Карткою, що були здійснені до моменту закінчення терміну дії Договору (або його розірвання) та повернення Картки Банку, та по закінченні 60 днів з дня закінчення терміну дії Договору або його розірвання.

Держатель Платіжної картки зобов`язаний:

 • при отриманні Картки поставити на ній свій підпис;
 • не розголошувати нікому, в тому числі членам власної родини номер Картки, ПІН-код та СVV2 код, не зберігати ПІН-код разом з Карткою, не писати його на ній;
 • негайно повідомити Банк про втрату або крадіжку Картки, а також про те, що ПІН-код чи реквізити платіжної картки (номер Картки, строк дії Картки, СVV2) став відомий третій особі;
 • не користуватися Недійсною, підробленою, пошкодженою Карткою;
 • зберігаючи Картку дотримуватись тих же заходів безпеки, що і з готівковими коштами та цінними паперами;
 • підписувати тільки вірно та повністю складені рахунки та квитанції;
 • зберігати квитанції (сліпи, чеки, рахунки), що підтверджують дійсність проведених операцій, протягом 3-х років з дня оформлення відповідного документу та надавати ці документи до Банку за його першою вимогою;
 • проводити операції з Карткою в межах встановленого Витратного ліміту та не допускати виникнення Овердрафту;
 • оплачувати послуги Банку згідно з Тарифами Банку.

Власник Рахунку/Держатель Платіжної картки зобов`язаний повернути Картку до Банку, якщо у нього з`явились сумніви щодо своїх можливостей виконувати умови Договору. Власник Карткового рахунку відшкодовує всі збитки, яких зазнає Банк з його вини, або з вини уповноваженого ним Держателя.

4. Корпоративна Платіжна картка.

Корпоративний картковий рахунок використовується відповідно до режиму поточного рахунку з урахуванням наступних обмежень, установлених чинним законодавством:

 • кошти з корпоративного Карткового рахунку юридичної особи та фізичної особи-підприємця не можуть бути використані для одержання заробітної плати, інших виплат соціального характеру, розрахунків за зовнішньоторговельними договорами (контрактами), здійснення іноземних інвестицій в Україну та інвестицій резидентів за її межі;
 • кошти з корпоративного Карткового рахунку в іноземній валюті юридичної особи та фізичної особи-підприємця можуть бути використані виключно для:
  • одержання готівки за межами України для оплати витрат на відрядження;
  • здійснення розрахунків у безготівковій формі за межами України, які пов’язані з витратами на відрядження та витратами представницького характеру, а також на оплату експлуатаційних витрат, пов’язаних з утриманням та перебуванням повітряних, морських, автотранспортних засобів за межами України, відповідно до умов Кодексу торговельного мореплавства України, Повітряного кодексу України, Конвенції про міжнародну цивільну авіацію, Міжнародної конвенції про дорожній рух.

Кошти з корпоративного Карткового Рахунку, використані працівником, який знаходиться у відрядженні, понад норм витрат на відрядження, підлягають відшкодуванню цим працівником Власнику рахунку згідно з чинним законодавством України.

Контроль за рухом і цільовим використанням коштів за Картковим рахунком здійснюється Власником Рахунку.

При звільненні з роботи Держателя Власник Карткового рахунку зобов’язаний протягом 3-х Банківських днів надати до Банку інформацію про таке звільнення та доручення на перерахування залишку коштів з карткового субрахунку Держателя та поточний рахунок Власника Карткового рахунку.

5. Картковий рахунок. Звіт (Виписка про рух коштів).

Картковий рахунок ведеться в доларах США та/або у національній валюті України. Кошти Карткового Рахунку можуть бути використані тільки для розрахунків по операціях з Карткою.

Банк дебетує Картковий рахунок на всі суми, пов`язані з витратами, що виникають при видачі Картки, її поновленні та використанні, а також при розірванні Договору. Якщо Картковий Рахунок відкрито у національній валюті, при розрахунках з членами міжнародної платіжної системи в іноземній валюті комісія за конвертацію стягується з Карткового Рахунку. Банк зараховує кошти на Картковий рахунок відповідно до платежів, що здійснюються Держателем Платіжної картки. Власник Рахунку має право розраховуватися з Банком в один з таких способів:

 • внесенням готівкових коштів;
 • перерахуванням грошей з іншого рахунку, в т.ч. з іншого банку.

Платіж набирає чинності, якщо його отримано за адресою, вказаною Банком, і Картковий Рахунок Кредитовано.

Банк надає Власнику рахунку Звіт за кожний Розрахунковий цикл. Звіт включає в себе всі операції з Карткою і платежі Банку, а також баланс Карткового рахунку. Власник Рахунку зобов’язується самостійно отримувати Звіти за адресою Банку або згідно письмової заяви клієнта Банк надсилає виписки за вказаною Клієнтом адресою. При цьому Банк не несе відповідальності за втрату Звіту або розголошення зазначеної у Звіті інформації, під час пересилання поштою.  Неотримання Звіту не звільняє Власника рахунку/Держателя Платіжної картки від виконання його зобов`язань за Договором.

Якщо Власник Рахунку/Держатель Платіжної картки виявив розбіжності між операціями та сумами, вказаними у Звіті, і фактично проведеними, то протягом 15 (п’ятнадцяти)  календарних днів після закінчення чергового Розрахункового циклу він повинен письмово проінформувати про це Банк з доданням необхідних документів (копій чеків, рахунків і т.д.), у протилежному разі Звіт вважатиметься підтвердженим і подальші претензії Банком не приймаються. Банк у разі здійснення Недозволеної або Некоректно виконаної Платіжної операції, якщо Клієнт/Держатель невідкладно повідомив Банк про те, що Платіжні операції ним не ініціювалися або були ініційовані некоректно, відшкодовує Власнику Рахунку суму такої операції.Банк має право списати з Карткового рахунку суму повернутих коштів (в разі дострокового зарахування) та всі суми витрат, пов`язані з розглядом заяви, та плату за з’ясування Банком обставин здійснення Платіжної/их операції/ій, по якій/их Власником Рахунку/ Держателем письмово заявлено про сумніви щодо факту її/їх здійснення, а Банком з’ясовано, що операція/ї мала/и місце, згідно з Тарифами Банку.

6. Платежі.

Власник Карткового рахунку зобов`язаний оплатити всі витрати та інші платежі, що виникають у зв’язку з використанням Картки.

Всі послуги Банку оплачуються згідно з Тарифами Банку. Банк має право змінювати та доповнювати Тарифи та/чи Правила з попереднім повідомленням Власника Карткового рахунку за 14 (чотирнадцять) днів до дати застосування таких нових Тарифів та/чи Правил. Повідомлення про зміну Тарифів та/чи Правил здійснюється Банком шляхом розміщення відповідної інформації про нові Тарифи та/чи Правила на стендах в приміщенні Банку, а також на офіційному сайті Банку www.otpbank.com.ua. Власник Карткового рахунку зобов’язується самостійно відслідковувати інформацію Банку стосовно зміни Тарифів та/чи Правил. У випадку незгоди з новими Тарифами та/чи Правилами Банку Власник Карткового рахунку має право розірвати Договір у порядку, визначеному в ньому.

Власник Рахунку/Держатель протягом дії зазначеного Договору несе відповідальність (приймає на себе зобов’язання повністю відшкодувати Банку витрати) за всі операції, здійснені з використанням реквізитів Картки (номеру, строку дії, СVV2 коду) в мережі Інтернет, які в результаті оспорювання не підлягають поверненню через Платіжну Систему.

Плата Банку за емісію карток, обмін та їх поновлення сплачується Власником рахунку при відкритті Карткового Рахунку або при обміні чи поновленні Картки.

Проценти за Овердрафтом нараховуються Банком за кожний день з моменту виникнення Овердрафту до дня повного погашення заборгованості перед Банком. Якщо Власник Рахунку не розрахувався з Банком у визначені в Договорі терміни, він зобов’язаний додатково сплатити Банку плату за обслуговування операцій на Картковому рахунку на суму, що перевищує Витратний Ліміт на такому рахунку у розмірі, визначеному у Тарифах Банку.

7. Страхування.

Банк здійснює Страхування фізичних осіб - Держателів Платіжних карток. Умови Страхування (розмір страхових внесків, страхові випадки, розмір та порядок отримання страхового відшкодування тощо) викладені в Договорі страхування, умовах страхування та правилах страхування.

Після підписання Договору про видачу та обслуговування міжнародних (корпоративних) платіжних пластикових карток та отримання письмового або направленого засобами системи Клієнт-Банк або направленого засобами електронного зв’язку (з подальшим наданням оригіналу) відповідного запиту Клієнта, Банк надає Клієнту/Держателю Платіжної Картки документи, що підтверджують факт його страхування: страховий сертифікат, інформаційний буклет та пластикову інформаційну картку.

Застрахована особа (Держатель Платіжної картки) зобов’язана ознайомитись з Договором страхування, умовами страхування та правилами страхування безпосередньо у Страховика - ЗАТ «СК «Чартіс Україна» до отримання Картки.

Ознайомлення застрахованої особи з Договором страхування є умовою отримання нею Картки. Факт ознайомлення застрахованої особи з Договором страхування вона підтверджує своїм підписом під час отримання Картки.

8. Овердрафт.

Власник Карткового рахунку/Держатель Платіжної картки зобов`язаний стежити за витрачанням грошових коштів зі свого Карткового Рахунку з метою уникнення Овердрафту.

Якщо Овердрафт все-таки має місце, Банк негайно блокує Картковий Рахунок і ставить Картку у Стоп-Список. На суму Овердрафту Банк нараховує проценти з моменту виникнення Овердрафту до моменту його погашення Власником Рахунку.

9. Рекламації.

Банк не несе відповідальності:

 • за відмову третьої особи (Торговця) прийняти Картку;
 • за якість товарів та послуг, отриманих за допомогою Картки;
 • за ліміти та обмеження, встановлені третьою стороною, які можуть зачіпати інтереси Держателя картки.

10. Втрата Картки.

Якщо Картку втрачено чи вкрадено або з іншої причини вона стала непридатною для використання, а також якщо сторонній особі став відомим ПІН-код або реквізити платіжної картки (номер Картки, строк дії Картки, СVV2), Держатель Платіжної картки/Клієнт повинен терміново заявити про це до АТ «ОТП Банк» (м.Київ, вул. Жилянська, 43, тел.: 490 05 26, факс: 490 05 01, 279 31 02) або, якщо Картку втрачено за кордоном, повідомити про це в найближчу поліцейську дільницю або інший уповноважений орган даної країни та/або Представництво платіжної системи Visa International, та зв`язатися з Банком для блокування.
З моменту отримання повідомлення Клієнта/Держателя про втрату (крадіжку) Картки або про несанкціоноване використання Картки третіми особами Банк негайно, однак у межах періоду часу, який технічно необхідний для виконання дій з припинення розрахунків з використанням Картки/ок та окрім випадків технічної несправності програмного комплексу, блокує Картку, а Клієнт/Держатель звільняється від відповідальності за операції, здійснені з Карткою після завершення блокування Картки, крім випадків передбачених Договором.

Власник Карткового рахунку/Держатель Платіжної картки відповідає за всі операції з нею, якщо він передав її третій особі або не повідомив Банк про те, що її загублено, а також за операції, проведені до надання Банку відповідного повідомлення.

Власник Карткового рахунку/Держатель Платіжної картки зобов`язується в разі необхідності надати Банку всю інформацію для розслідування обставин зникнення Картки.

Дані про всі загублені та вкрадені Картки вносяться у Стоп-Лист. При знаходженні Картки, про яку заявлено як про вкрадену чи загублену, Власник Карткового рахунку/Держатель Платіжної картки повинен негайно повідомити про це Банк. Нову Картку Банк видає за письмовою заявою Власника Рахунку.

11. Строк дії Картки.

Строк дії Картки нанесено на лицеву сторону Картки. Вона дійсна до останнього дня вказаного на ній року та місяця (включно). Нова Картка видається Банком, якщо не порушено умови Договору; при цьому стара Картка анулюється у встановленому порядку. Власник Рахунку відповідає за те, щоб всі Картки даного Рахунку після припинення терміну їх дії були знищені, а після визнання визнання їх недійсними (через пошкодження, внаслідок непогашення заборгованості чи порушення Власником/Держателем Правил, умов Договору, вимог чинного законодавства) були повернені в Банк.

Клієнт/Держатель Платіжної картки не має права користуватися Недійсною, фальшивою, підробленою Карткою. За порушення цієї вимоги Клієнт несе відповідальність згідно чинного законодавства України.

12. Дистанційна ідентифікація Держателя.

Під час усного дистанційного звернення Держателя до Довідкового центру Банку здійснюється його ідентифікація з використанням слова-пароля, зазначеного Держателем у заяві на картку. Усні розпорядження Держателя під час використання послуг Довідкового центру прирівнюються до письмових розпоряджень та є підставою для стягнення відповідних комісій (якщо такі мають місце) згідно Тарифів Банку. Держатель несе повну відповідальність за можливі збитки, що стали наслідком розголошення слова-пароля іншим особам. В разі неможливості надати співробітнику Довідкового центру слово-пароль для ідентифікації Держатель має звернутися до Банку та, надавши документ, що посвідчує особу Держателя, змінити слово-пароль. До моменту зміни слова-пароля Держатель може використовувати обмежений перелік послуг Довідкового центру, який встановлюється самостійно Банком, за умови надання на запит співробітника Довідкового центру додаткової персональної інформації для ідентифікації Держателя.


Ми гарантуємо, що представник корпоративного бізнесу ОТП Банк зв'яжеться з Вами протягом 1 робочого дня.
 
Користуйтесь послугами Довідкового центру

Більш детальну інформацію Ви маєте можливість отримати, зателефонувавши до Довідкового центру:

 • тел.: (044) 490-05-25, (044) 490-05-00 (цілодобово, вартість дзвінків згідно з тарифами Вашого оператора зв'язку)