Правила користування зарплатними картками платіжної системи MasterCard Worldwide (вступають в дію з 12 червня 2008 року)

 
New page

Міжнародні платіжні картки EuroCard/MasterCard та Maestro АТ «ОТП Банк» – це пластиковий ідентифікаційний засіб, використання якого регламентується чинним законодавством України, Статутом та правилами Платіжної системи MasterCard International, а також Договором з Держателем та цими Правилами, що укладені між Банком та Клієнтом.

1. Визначення

АВТОМАТ ГОТІВКОВИХ ГРОШЕЙ (АТМ, БАНКОМАТ) – Автомат, призначений для видачі готівки.

АВТОРИЗАЦІЯ – Підтвердження Банком електронного запиту обслуговуючого банку щодо можливості оформлення Платіжної операції.

БАНК – Публічне акціонерне товариство «ОТП Банк».

БАНКІВСЬКИЙ ДЕНЬ – Робочий день, протягом якого банківські установи відкриті для обслуговування клієнтів.

ВАЛЮТА РАХУНКУ – Валюта (українська гривня, долари США), в якій відкрито Картковий чи Поточний рахунок.

ВИТРАТНИЙ ЛІМІТ – Сума коштів, в межах залишку на Картковому рахунку, доступна Держателю Платіжної картки протягом певного періоду для здійснення операцій з Платіжною карткою.

ВЛАСНИК КАРТКОВОГО РАХУНКУ - Фізична особа, на чиє ім’я, згідно з Договором з Держателем відкрито Картковий рахунок.

ДЕБЕТУВАТИ – Списувати кошти з Карткового рахунка.

ДЕРЖАТЕЛЬ ПЛАТІЖНОЇ КАРТКИ (ДЕРЖАТЕЛЬ) – Фізична особа, яка на законних підставах використовує Платіжну картку для ініціювання переказу грошей з відповідного Карткового рахунку в Банку або здійснює інші операції із застосуванням Картки.

ДОВІРЕНА ОСОБА ДЕРЖАТЕЛЯ – Фізична особа (член сім'ї, або інша фізична особа), визначена в Договорі з Держателем, якій Держатель довірив виконувати операції з Платіжною карткою за рахунок частини або всіх коштів на його Картковому рахунку.

ДОГОВІР З ДЕРЖАТЕЛЕМ – Договір про видачу та обслуговування міжнародної платіжної пластикової картки укладений між Банком та Держателем.

ДОГОВІР СТРАХУВАННЯ – Договір страхування між Страховою Компанією “Америкен Інтернешнл Груп Україна” та Банком, за яким застрахованими є Держателі Платіжних карток, що емітовані Банком. Укладається за погодженням з Держателем.

ДОДАТКОВА ПЛАТІЖНА КАРТКА – Ідентифікаційний засіб у вигляді пластикової картки, що містить обов’язкові реквізити, визначені Платіжною системою, які ідентифікують Платіжну систему, емітента Платіжної картки, Держателя чи Довірену особу Держателя.

ЗВІТ – Щомісячний звіт про стан Карткового рахунку, який надається Банком Держателю.

КАРТКОВИЙ РАХУНОК (РАХУНОК) – Рахунок, на якому обліковуються операції за Платіжною/ими карткою/ами.

КЛІЄНТ– БАНК - Система дистанційного обслуговування Організації.

КЛІЄНТ – Юридична чи/та фізична особа (Організація та/чи Держатель Платіжної картки), що уклала з Банком відповідний договір (Зарплатний договір чи/та Договір з Держателем).

КРЕДИТ (КРЕДИТНА ЛІНІЯ) – Кошти Банку, що надаються Клієнту на підставі укладеного Договору про надання Кредиту.

КРЕДИТУВАТИ – Зараховувати кошти на Картковий рахунок.

МІНІМАЛЬНИЙ ВНЕСОК – Мінімальна сума, визначена Банком, що сплачується одноразово Держателем, перед отриманням Картки у Банку.

НЕДІЙСНА КАРТКА – Картка, по якій, з будь-яких підстав, припинені/призупенені розрахунки (закінчення строку дії, поміщення у Стоп-лист, фізичне пошкодження, закриття Карткового рахунку тощо).

НЕЗНИЖУВАЛЬНИЙ ЗАЛИШОК – Кошти Власника рахунку, які блокуються в Банку на Картковому рахунку на час дії Договору і є забезпеченням за операціями з Картками.

НЕСАНКЦІОНОВАНЕ СПИСАННЯ – Дебетування Карткового рахунку з порушенням правил встановлених Платіжною системою та/чи Банком.

ОВЕРДРАФТ – Короткостроковий кредит, що надається Держателю у разі нестачі коштів на його Картковому рахунку для проведення оплати тих чи інших операцій. Овердрафт може бути:

 • санкціонований – такий, що надається Держателю в обсязі суми, якої не вистачає на його Картковому рахунку для сплати нарахованих відсотків на строковий і прострочений Овердрафт (санкціонований і несанкціонований), а також відповідних комісій Банку за здійснення розрахункового обслуговування Платіжних операцій Держателя з Карткою;
 • несанкціонований – такий, що автоматично виникає по Картковому рахунку Держателя у разі нестачі коштів для проведення оплати усіх інших операцій;

ОПЕРАЦІЯ З КАРТКОЮ (ПЛАТІЖНА ОПЕРАЦІЯ) – Дебетування чи/та Кредитування Карткового рахунку, а також операції, в яких Картка, згідно з Договором, використовується для розрахунків за товари та послуги або для отримання готівкових коштів.

ОРГАНІЗАЦІЯ – Юридична особа-резидент України, з якою Держатель перебуває у трудових відносинах і яка уклала з Банком Договір на обслуговування зарплатного проекту з використанням міжнародних платіжних пластикових карток (надалі – „Зарплатний договір”) та несе солідарну відповідальність по зобов’язаннях Держателя.

ПІН-КОД – Персональний ідентифікаційний номер, який використовується для отримання грошей у Банкоматах або в інших випадках, де ним замінюється підпис Держателя Платіжної картки.

ПЛАТІЖНА КАРТКА (КАРТКА) – Ідентифікаційний засіб у вигляді пластикової картки (основної чи Додаткової), що містить обов’язкові реквізити, визначені Платіжною системою, які ідентифікують Платіжну систему, емітента Платіжної картки, Держателя чи Довірену особу Держателя.

ПЛАТІЖНА КВИТАНЦІЯ – Торговельний чек (сліп, чек електронного терміналу, Банкомату), встановленої Платіжною системою форми, який містить всі реквізити здійсненої Держателем Платіжної операції.

ПОТОЧНИЙ РАХУНОК – рахунок, що відкривається Держателю в Банку на підставі договору про відкриття та обслуговування банківського рахунку в іноземній та національній валюті для фізичних осіб.

ПРАВИЛА - Правила користування Платіжною карткою, що складають невід’ємну частину Зарплатного договору та/чи Договору з Держателем і є обов’язковими для Організації та Держателя Платіжної картки і які Банк може змінювати та доповнювати, про що Організація та/чи Держатель інформується/ються додатково.

ПРАЦІВНИК – фізична особа, що перебуває у трудових відносинах з Організацією.

РОЗРАХУНКОВИЙ ЦИКЛ – Період часу (календарний місяць), за який Держатель отримує від Банку Звіт по проведеним операціям по Картковому рахунку.

ПЛАТІЖНА СИСТЕМА – Міжнародна платіжна система (Visa International), членом якої є Банк.

СТОП-ЛИСТ  Список Платіжних карток (номерів Платіжних карток), за якими заборонено проведення операцій. Залежно від правил Платіжної системи Стоп-лист може бути електронним чи паперовим.

СТРАХУВАННЯ – Страхування (на підставі Договору страхування) майнових інтересів, пов’язаних з життям, здоров’ям, працездатністю Держателів Платіжних карток, відповідальністю фізичних осіб перед третіми особами за оплату медичних та інших послуг під час перебування за кордоном у приватних та службових поїздках, а також майнові інтереси, пов’язані з користуванням майном і відшкодуванням Держателями або їх Довіреними особами нанесеної ними шкоди особистості або майну третьої сторони.

ТАРИФИ – перелік послуг Банку з визначенням їх вартості. Тарифи можуть змінюватись та доповнюватись Банком, про що Клієнт повідомляється згідно з умовами цих Правил та укладеного з Банком договору (Зарплатного договору чи/та Договору з Держателем).

Для обслуговування Організації чи/та Держателів в Банку використовуються наступні Тарифи:

 • Спеціальні Тарифи – Тарифи, що використовуються в Банку при обслуговуванні Зарплатного договору та пов’язаних з ним договорів.
 • Стандартні Тарифи – Тарифи, що використовуються в Банку при обслуговуванні Договору з Держателем.

ТОРГОВЕЦЬ – Підприємства (магазини, готелі, ресторани та ін.), що приймають до оплати Картку.

2. Користування Карткою та ПІН-кодом

Заяву про видачу Картки Банк розглядає протягом 5 (п’яти) Банківських днів, після чого Банк підписує або відмовляє в підписанні Договору з Держателем. В разі відмови Банк залишає за собою право не коментувати свого рішення. Картка та ПІН-код видаються Держателю персонально або уповноваженому співробітнику Організації – у випадку укладання з Організацією Зарплатного договору, протягом 5 (п’яти) Банківських днів після підписання Договору з Держателем/ями, відкриття Карткового/их Рахунку/ів та виконання всіх необхідних фінансових зобов`язань, що вимагає Банк. ПІН-код видається у спеціальному запечатаному конверті. В термін 3 (три) календарні дні з моменту отримання Держателем Картки, Держатель зобов’язаний перевірити відсутність технічних дефектів Картки шляхом отримання в Банкоматі виписки про стан Карткового рахунку.

Платіжна Картка, видана Держателю, є власністю Банку. Картка та ПІН-код повинні використовуватися відповідно до цих Правил. Картку має право використовувати особа, чиї ім`я, прізвище та підпис проставлено на ній. Карткою можна розраховуватися за товари та послуги за безготівковим розрахунком, а також отримувати гроші в усіх місцях обслуговування Картки. Витрати за Карткою здійснюються в межах Витратного Ліміту. Крім виконання вказаних операцій, Платіжні картки можуть застосовуватись як засіб для виконання операцій з внесення готівкових коштів на свої Карткові рахунки, сплати комунальних та інших послуг готівкою через Банкомати, які підтримують ці функції (депозитні Банкомати).

Для проведення Платіжної операції Картка проходить Авторизацію. Згідно з правилами Платіжної системи Платіжні операції на невеликі суми проводяться без Авторизації. Якщо валюта Авторизації/Платіжної операції відрізняється від валюти Карткового рахунку, Платіжна система самостійно перераховує суму Авторизації в валюту Карткового рахунку за курсом, встановленим Платіжною системою на день здійснення Авторизації.

Придбані із застосуванням Платіжної картки товари можуть бути повернуті особі, яка їх продала. Повернення товару здійснюється згідно з правилами, встановленими відповідними нормативними актами, а повернення коштів за товар (послугу) – шляхом їх зарахування на Картковий рахунок у порядку, визначеному правилами Платіжної системи, або готівкою, якщо це не суперечить правилам Платіжної системи. Операції, що здійснюються на території України Держателями Платіжних карток, виконуються тільки у валюті України. Виняток становить одержання Держателями готівки в іноземній валюті зі своїх Карткових рахунків в іноземній валюті в касах та через Банкомати Банку.

При купівлі або отриманні готівки Держатель Платіжної картки повинен надати Картку та підтвердити своїм підписом Платіжну квитанцію, заздалегідь перевіривши, що в даному документі правильно вказано номер Картки, сума та дата операції. При отриманні грошей в АТМ ПІН-код замінює підпис Держателя. Держатель Платіжної картки повинен мати на увазі, що при обслуговуванні по Картці у нього можуть вимагати надання паспорта чи іншого документа для ідентифікації його особи.

Протягом всього строку дії Договору з Держателем Банк має право встановлювати Витратний Ліміт на день (тиждень, тощо), про що Банк повідомляє Держателя шляхом розміщення необхідної інформації в приміщенні Банку.

Несанкціоновані списання з Карткового рахунку відшкодовуються Держателю в межах Витратного Ліміту.

Застереження: Шляхом надання до Банку письмової заяви Держатель чи його Довірена особа має право зняти Витратний Ліміт, але в такому випадку Банк не несе відповідальності за Несанкціоноване списання коштів з Карткового Рахунку Держателя.

Банк залишає за собою право без попереднього попередження Держателя обмежувати право користування Карткою і Картковим рахунком у випадку, якщо Держателем Платіжної картки порушено умови Договору та/чи Правил, а також при здійсненні Банком моніторингу Операцій з Карткою.

Якщо Витратний Ліміт Карткового рахунку перевитрачено, а також у разі виникнення дебетового сальдо за Картковим рахунком (санкціонованого чи несанкціонованого Овердрафту) Банк призупиняє обслуговування Карток даного Карткового рахунку. Після поповнення Карткового рахунку Банк знімає заборону на використання Карток.

У будь-якому випадку припинення/призупинення розрахунків за Карткою з будь-яких підстав (закінчення строку дії, поміщення у Стоп-ЛИСТ, фізичне пошкодження, закриття Карткового рахунку тощо) Картка вважається недійсною.

Якщо з Карткою пов`язані інші послуги (допомога в надзвичайних ситуаціях, страховки та ін.), Банк окремо інформує про це Держателя Платіжної картки. Держатель повинен виконати всі необхідні дії для забезпечення отримання таких додаткових послуг.

За обслуговування Карткового Рахунку Банк отримує комісійну винагороду, розмір якої встановлюється Банком самостійно, виходячи з правил Платіжної системи та витрат Банку. Розмір винагороди Банку зазначається в Тарифах Банку. Згідно із законодавством України уповноважені банки України можуть встановлювати комісійну винагороду (за операціями з використанням Платіжних карток при видачі готівки) у валюті видачі готівки. Комісійні винагороди в іноземній валюті за операціями з Платіжними картками міжнародних Платіжних систем уповноважені банки отримують у порядку, встановленому Правилами здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку. Власник Карткового рахунку несе всі зобов`язання стосовно сплати податків та інших обов`язкових платежів до бюджету та позабюджетних фондів, які виникають при здійсненні Платіжних операцій.

Банк гарантує збереження в таємниці інформації, пов`язаної із Зарплатним договором та/чи Договором з Держателем, та використанням Картки. Банк є частиною групи ОТП в яку входять ОТП Банк (Угорщина), його місцеві та іноземні філії та їх дочірні компанії (Група ОТП). Компанії Групи ОТП постійно обмінюються інформацією через загальну інформаційну систему, завданням якої є мінімізація ризику групи в цілому.

Клієнт дає дозвіл на отримання, використання та розголошення інформації в середині Групи ОТП, що стосується безпосередньо Клієнта (для оцінки ризику), що стала відома Банку у зв'язку з діловими стосунками з Клієнтом. Цей дозвіл поширюється на Банк, інших членів Групи ОТП в Угорщині та за її межами, які організовані та функціонують як єдиний банк, на міжнародні платіжні системи та банківські асоціації у випадку виникнення підозри на використання Картки у шахрайських цілях. Цей дозвіл знімає будь-які претензії Клієнта щодо порушення Банком положень про нерозголошення банківської таємниці, які існують у чинному законодавстві України. Банк зобов’язаний не розголошувати третім особам інформацію про Клієнта, яка складає банківську таємницю, за винятком випадків передання такої інформації, в порядку та в об’ємі, визначеному чинним законодавством України, в бюро кредитних історій, а також коли розкриття банківської таємниці є обов’язковим для Банку у відповідності з вимогами чинного законодавства України чи необхідне Банку для захисту його прав та інтересів.

Держатель Платіжної картки має право її вивозити за межі України за умови усного декларування митному органу згідно діючого законодавства.

3. Держатель Платіжної картки

Держатель несе повну відповідальність:

 • за виконання умов Договору з Держателем та Правил користування Карткою;
 • за всі операції з Карткою, що були здійснені до моменту закінчення терміну дії Договору з Держателем (або його розірвання) та здачі Картки до Банку;
 • протягом 45 (сорока п’яти календарних днів) з дня закінчення терміну дії Договору з Держателем або його розірвання та здачі Картки до Банку;
 • в інших випадках передбачених Договором з Держателем;

Держатель Платіжної картки зобов`язаний:

 • при отриманні Картки поставити на ній свій підпис;
 • не розголошувати нікому, в тому числі членам власної родини, номер Картки, ПІН-код та СVV-2 код (тризначний номер, нанесений на оборотній стороні картки поруч/або на смузі для підпису), не зберігати ПІН-код разом з Карткою, не писати його на Картці;
 • негайно повідомити Банк про втрату або крадіжку Картки, а також про те, що ПІН-код став відомий третій особі;
 • не користуватися Недійсною, підробленою, пошкодженою Карткою;
 • зберігаючи Картку, дотримуватись тих же заходів безпеки, що і з готівковими грошима та цінними паперами;
 • підписувати тільки вірно та повністю складені рахунки та квитанції;
 • зберігати Платіжні квитанції, що підтверджують дійсність проведених операцій, протягом 3 (трьох) років з дня оформлення відповідного документу та надавати ці документи до Банку за його першою вимогою;
 • проводити операції з Карткою в межах встановленого Витратного Ліміту та не допускати виникнення Овердрафту;
 • оплачувати послуги Банку згідно з Тарифами Банку.
  Держатель Платіжної картки зобов`язаний повернути Картку до Банку, якщо у нього з`явились сумніви щодо своїх можливостей виконувати умови Договору. Держатель відшкодовує всі збитки, яких зазнає Банк з його вини, або з вини Довірених осіб Держателя.

4. Додаткові Картки

За письмовою заявою Держателя Банк може видати Картку Довіреній особі Держателя. Додаткова Платіжна картка надається Держателю чи Довіреній особі Держателя в порядку, передбаченому п.2 цих Правил. Держатель та Довірена особа Держателя несуть солідарну відповідальність перед Банком за операції з Додатковою Платіжною карткою протягом усього строку дії Договору з Держателем. Банк має право пред’явити вимоги до будь-кого з них.

5. Картковий рахунок. Звіт

Картковий рахунок ведеться в доларах США або у національній валюті України. Кошти Карткового рахунку можуть бути використані Держателем тільки для розрахунків по операціях з Карткою.
Банк Дебетує Картковий рахунок на всі суми, пов`язані з витратами, що виникають при видачі Картки, її поновленні та використанні, а також при розірванні Договору. Якщо Картковий рахунок відкрито у національній валюті, при розрахунках з членами міжнародної Платіжної системи в іноземній валюті комісія за конвертацію стягується з Карткового рахунку. Банк зараховує грошові кошти на Картковий рахунок відповідно до платежів, що здійснюються Держателем Платіжної картки. Держатель має право розраховуватися з Банком в один з таких способів:

 • внесенням готівкових коштів;
 • перерахуванням грошей з іншого рахунку, в т.ч. з іншого банку;
 • зарахування заробітної плати та інших платежів від Організації;

Платіж набирає чинності, якщо його отримано за адресою, вказаною Банком, і Картковий рахунок Кредитовано.

Банк надає Держателю Звіт за кожний Розрахунковий цикл. Звіт включає в себе перелік Платіжних операцій, проведених Держателем по Картковому рахунку, включаючи платежі на користь Банку, а також баланс Карткового рахунку. Держатель зобов’язується самостійно або через уповноважену особу Організації отримувати Звіт за адресою Банку або, згідно письмової заяви Держателя, Банк надсилає Звіт за вказаною Держателем адресою. При цьому Банк не несе відповідальності за втрату Звіту або розголошення зазначеної у Звіті інформації під час пересилання поштою або передачу через уповноважену особу Організації. Неотримання Звіту не звільняє Держателя від виконання його зобов`язань за Договором з Держателем.

Якщо Держатель виявив розбіжності між операціями та сумами, вказаними у Звіті і фактично проведеними, то протягом 15 (п’ятнадцяти) календарних днів після закінчення чергового Розрахункового циклу він повинен письмово проінформувати про це Банк з доданням необхідних Платіжних квитанцій, у протилежному разі Звіт вважатиметься підтвердженим і подальші претензії Банком не приймаються. Якщо скарга Держателя обґрунтована, то Банк повертає Держателю надміру утримані кошти у строки, погоджені між Банком та Держателем. Якщо претензія Держателя безпідставна, то Банк має право списати з Карткового рахунку всі суми витрат, пов`язані з розглядом заяви, та плату за з’ясування Банком обставин здійснення Платіжної/их операції/ій, по якій/их Держателем письмово заявлено про сумніви щодо факту її/їх здійснення, а Банком з’ясовано, що операція/ї мала/и місце, згідно з Тарифами Банку.

6. Платежі

Держатель зобов`язаний оплатити всі витрати та інші платежі, що виникають у зв’язку з використанням Картки.

Всі послуги Банку оплачуються згідно з Тарифами. Банк має право змінювати та доповнювати Тарифи та/чи Правила з попереднім повідомленням Клієнта за 14 (чотирнадцять) календарних днів до дати застосування таких нових Тарифів та/чи Правил. Повідомлення про зміну Тарифів та/чи Правил здійснюється Банком шляхом розміщення відповідної інформації про нові Тарифи and/or Rules на стендах в приміщенні Банку, а також на офіційному сайті Банку www.otpbank.com.ua. Клієнт зобов’язується самостійно відслідковувати інформацію Банку стосовно зміни Тарифів та/чи Правил. У випадку незгоди з новими Тарифами та/чи Правилами Клієнт має право розірвати Договір у порядку, визначеному в ньому.

Плата Банку за емісію Карток, обмін та їх поновлення сплачується Клієнтом при відкритті Карткового рахунку або при обміні чи поновленні Картки.

Проценти за санкціонований та/чи несанкціонований Овердрафт розраховуються за кожний день з моменту виникнення Овердрафту до дня погашення заборгованості перед Банком.

7. Овердрафт

Держатель зобов`язаний стежити за витрачанням грошових коштів зі свого Карткового рахунку з метою уникнення Овердрафту (санкціонованого чи несанкціонованого).

Якщо Овердрафт все-таки має місце, Банк негайно блокує Картковий рахунок і ставить Картку у Стоп-Лист. На суму Овердрафту Банк нараховує проценти в розмірі, передбаченому Тарифами. Проценти нараховуються з моменту виникнення Овердрафту до моменту його погашення Держателем.

Держатель має внести суму коштів, необхідну для погашення суми Овердрафту та нарахованих процентів, протягом місяця, в якому виник Овердрафт.

8. Рекламації

Банк не несе відповідальності:

 • за відмову третьої особи (Торговця) прийняти Картку;
 • за якість товарів та послуг, отриманих за допомогою Картки;
 • за ліміти та обмеження, встановлені третьою стороною, які можуть зачіпати інтереси Держателя.

9. Втрата Картки

Якщо Картку втрачено чи вкрадено або з іншої причини вона стала непридатною для використання, а також якщо сторонній особі став відомий ПІН-КОД чи у випадку несанкціонованого використання Картки третіми особами Держатель повинен терміново заявити про це до Банку (м. Київ, вул. Жилянська, 43, тел.: 0-800-300-051, (044) 490-05-26) шляхом надання усної заяви. Якщо Картку втрачено за кордоном, необхідно повідомити про це в найближчу поліцейську дільницю, а потім зв`язатися з Банком. В разі неможливості негайно сповістити Банк, потрібно сповістити найближчий заклад MasterCard International або Банк, де ця Картка обслуговується.

Після спливу 2 (двох) годин з моменту отримання Банком усної заяви про втрату (крадіжку) Картки або про несанкціоноване використання Картки третіми особами (надалі – „Заява”) Держатель звільняється від відповідальності за операції, здійснені з Карткою, крім випадків передбачених Договором з Держателем.
Держатель зобов`язується, в разі необхідності, надати Банку всю інформацію для розслідування обставин зникнення Картки.

Дані про всі загублені та вкрадені Картки вносяться до Стоп-ЛИСТа. При знаходженні Картки, про яку заявлено, як про вкрадену чи загублену, Держатель повинен негайно повідомити про це Банк. Нову Картку Банк видає за письмовою заявою Держателя.

10. Строк дії Картки

Строк дії Картки нанесено на лицеву сторону Картки. Платіжна картка дійсна до останнього дня вказаного на ній року та місяця (включно). Нова Картка видається Банком, якщо не порушено умови Договору з Держателем чи/та умов Зарплатного договору (за умови укладання), при цьому, стара Картка анулюється у встановленому порядку. Держатель відповідає за те, щоб всі Картки даного Карткового рахунку, після припинення терміну їх дії, були знищені, а в разі визнання Карток Недійсними – були повернені в Банк.

Держатель не має права користуватися Недійсною, фальшивою, підробленою Карткою. За порушення цієї вимоги Держатель несе відповідальність згідно чинного законодавства України.

Якщо картку було викрадено або загублено, терміново телефонуйте

Підтримка клієнтів-держателів платіжних карток OTP Bank:

 • Тел. (044) 490 05 26, (044) 290 92 36 (цілодобово);
 • Міжнародна платіжна система MasterCard Worldwide, тел. +1-636-722-7111 (цілодобово);
 • Глобальна служба підтримки держателів карток міжнародної платіжної системи Visa International, тел. +1 (0) 410-581-99-94 (цілодобово). Поза межами США не набирайте (0). У межах США не набирайте +1.


Перевірка залишку на картковому рахунку в автоматичному режимі


Шановний клієнте!

Ви маєте можливість отримувати інформацію щодо залишку на Вашому картковому рахунку в автоматичному режимі. Послуга надається цілодобово, безкоштовно та не потребує з’єднання з оператором Довідкового центру.

Скористатись послугою дуже просто. Вам необхідно зателефонувати до Довідкового центру Банку за номерами телефонів 044 490 05 26 (міський номер для м. Києва). Далі, дотримуючись голосових підказок, натиснути кнопку «1» на Вашому телефоні, набрати всі 16 цифр номеру вашої картки (4 блоки по 4 цифри на лицьовій стороні картки) і прослухати інформацію стосовно балансу Вашої платіжної картки.