Правила користування кредитними платіжними картками Visa International (вступають в дію з 11.06.2011)

 
New page

Міжнародні Платіжні картки VISA АТ „ОТП Банк” - це пластиковий ідентифікаційний засіб, використання якого регламентується чинним законодавством України, Статутом та правилами Платіжної системи VISA International, цими Правилами, а також Договором, що укладений між Банком та Держателем Кредитної картки.

1. Визначення термінів.

АВТОМАТ ГОТІВКОВИХ ГРОШЕЙ (БАНКОМАТ) – Програмно-технічний комплекс, що дає змогу Держателю або Довіреним особам Держателя здійснити самообслуговування за операціями одержання готівкових коштів, одержання інформації щодо невикористаного залишку Кредитної лінії, а також виконати інші операції згідно з функціональними можливостями цього комплексу.

АВТОРИЗАЦІЯ – Підтвердження Банком електронного запиту обслуговуючого банку щодо можливості оформлення Платіжної операції в межах Кредитного ліміту.

БАНК – Публічне акціонерне товариство «ОТП Банк».

БАНКІВСЬКИЙ ДЕНЬ – Робочий день, протягом якого банківські установи в Україні відкриті для обслуговування клієнтів.

БОРГОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ – Зобов’язання Держателя перед Банком щодо:

 • повернення Кредитних коштів, в тому числі Простроченого кредиту та Овердрафту;
 • сплати Винагород Банку.

БЮРО КРЕДИТНИХ ІСТОРІЙ – Організації, з якими співпрацює Банк, а саме ЗАТ "Міжнародне бюро кредитних історій" (м. Київ, вул.Мельникова, 81а), ТОВ "Перше всеукраїнське бюро кредитних історій", (м. Київ, вул. М. Раскової, 11).

ВИНАГОРОДА БАНКУ – Сума зобов‘язань Держателя щодо сплати встановлених Тарифами:

 • процентів за користування Кредитом, в тому числі за користування Простроченим кредитом та Овердрафтом;
 • щомісячної плати за обслуговування Кредитної картки;
 • інших комісій та штрафних санкцій (якщо такі матимуть місце).

ВИТРАТНИЙ ЛІМІТ – Гранична сума готівкових коштів чи/та гранична кількість операцій, спрямованих на отримання готівкових коштів з Карткового рахунку за допомогою Кредитної картки, що доступна/дозволена Держателю Кредитної картки протягом певного періоду, визначеного Банком. Витратний ліміт може розповсюджуватись і на операції в торговій мережі.

ВЛАСНИК КАРТКОВОГО РАХУНКУ – Особа, що уклала з Банком Договір.

ДЕБЕТУВАТИ – Зменшувати залишок на Картковому рахунку.

ДЕРЖАТЕЛЬ КАРТКИ (ДЕРЖАТЕЛЬ, КЛІЄНТ) – Фізична особа, яка на законних підставах використовує Кредитну картку чи/або її реквізити для здійснення Платіжних операцій.

ДОВІДКОВИЙ ЦЕНТР – Відділ, який відповідає за цілодобову підтримку Держателів Платіжних карток за телефонними номерами: 0-800-300-05-1, 044-490-05-26 (+38 044-490-05-26 дзвінки із-закордону)  та надає послуги загального консультативно-інформаційного характеру, а також здійснює після належної ідентифікації Держателя активацію Картки, блокування/розблокування Картки, коригування Витратного ліміту, надання інформації про статус обробки Заяви Держателя, доступні кошти, статус Картки та здійснені Платіжні операції, приймання заявок на перевипуск Картки, ПІН-коду, а також інші дії згідно цих Правил та Договору.

ДОВІРЕНА ОСОБА ДЕРЖАТЕЛЯ – Фізична особа (член сім'ї Держателя або інша фізична особа), визначена в заяві Держателя на оформлення додаткової Картки, якій Держатель довірив виконувати Платіжні операції з Кредитною карткою в межах Кредитного ліміту шляхом випуску додаткової картки. 

ДОГОВІР – Договір між Банком та Держателем про видачу та обслуговування Кредитної картки.

ДОГОВІР СТРАХУВАННЯ – Договір страхування між Закритим Акціонерним Товариством «Страховою Компанією «Чартіс Україна» та АТ „ОТП Банк”, за яким застрахованими є Держателі Платіжних карток, що емітовані Банком.

ЗАЯВА НА ВІДКРИТТЯ КАРТКОВОГО РАХУНКУ ТА ВИПУСК КРЕДИТНОЇ КАРТКИ (ЗАЯВА) – Документ, який заповнюється Держателем та містить реквізити Держателя, контактну інформацію, тип Кредитної картки, бажану суму Кредитного ліміту, іншу інформацію, необхідну Банку для прийняття рішення щодо надання Кредитного ліміту та випуску Кредитної картки.

ЗАЯВА НА ЗМІНУ РОЗМІРУ КРЕДИТНОГО ЛІМІТУ – Документ, який заповнюється Держателем та містить реквізити Держателя, фінансову інформацію, дані про сімейний стан, бажаний розмір Кредитного ліміту, іншу інформацію, необхідну Банку для прийняття рішення щодо зміни розміру Кредитного ліміту.

ЗВІТ–РАХУНОК – Документ, що містить перелік Платіжних операцій та Винагород Банку за останній Розрахунковий цикл, також містить суму Мінімального платежу та Поточних боргових зобов’язань. Звіт-рахунок формується в передостанній Банківській день Розрахункового циклу та надається Держателю на умовах, передбачених Договором та Правилами.

КАРТКОВИЙ РАХУНОК (РАХУНОК) – Рахунок фізичної особи, відкритий Держателю для погашення Поточних боргових зобов‘язань на умовах, передбачених Договором та Правилами.

КРЕДИТ/КРЕДИТНІ КОШТИ – Кошти Банку, в тому числі Овердрафт, які надаються Держателю на умовах, в обсязі та порядку, що визначені цим Договором. Надання Кредиту є банківською послугою.

КРЕДИТНА КАРТКА (ПЛАТІЖНА КАРТКА/ КАРТКА) – Спеціальний платіжний засіб у вигляді емітованої в установленому законодавством порядку пластикової картки, що використовується для оплати вартості товарів і послуг, отримання коштів у готівковій формі в касах банків, фінансових установ та через Банкомати, а також здійснення інших операцій за рахунок Кредиту, наданого на умовах, в обсязі та порядку, що визначені  Договором. За заявою Держателя Банк може видати додаткову Картку.

КРЕДИТНИЙ ЛІМІТ – Максимальна сума Кредиту, яку Держатель чи Довірені особи Держателя можуть одночасно використовувати на підставі цього Договору, якщо інше не передбачене Договором та Правилами. Розмір Кредитного ліміту визначається Банком. Кредитний ліміт може бути змінено в порядку, передбаченому Договором. В заяві на випуск додаткових Карток Держатель може зазначити обмеження щодо розміру Кредитного ліміту, яким може користуватись Довірена особа Держателя.

КРЕДИТНА ЛІНІЯ – Банківська послуга – фінансове кредитування, при якому Держатель має поновлювальне право отримати Кредит в межах Кредитного ліміту.

КРЕДИТНА СХЕМА – Платіжна схема, що передбачає надання Держателю Кредиту для здійснення Платіжних операцій з використанням Картки в межах Кредитного ліміту та сплати Винагород Банку.

ЛИСТ–ПОВІДОМЛЕННЯ – Лист, що направляється/надається Держателю разом з Кредитною карткою і в якому зазначається номер Кредитної картки, номер рахунку, Витратний ліміт та інша інформація.

МІНІМАЛЬНИЙ ПЛАТІЖ – Частина Боргових зобов‘язань Держателя, яка щомісяця підлягає сплаті Держателем впродовж Платіжного періоду. Розмір Мінімального платежу розраховується як сума Несплаченого мінімального платежу, Овердрафту та відповідного відсотку від суми Поточних боргових зобов‘язань. Відсоток від суми Поточних боргових зобов’язань встановлюються Тарифами. Розмір Мінімального платежу визначається Банком у Звіті–Рахунку.

НЕДОЗВОЛЕНА ОПЕРАЦІЯ – Операція, що не дозволена умовами Договору з Держателем.

НЕКОРЕКТНО ВИКОНАНА ОПЕРАЦІЯ – Будь-яка операція, що здійснюється Банком у відношенні Клієнта і яка виконана некоректно, тобто з порушенням встановленого порядку виконання операцій, в тому числі Платіжних операцій.

НЕСПЛАЧЕНИЙ МІНІМАЛЬНИЙ ПЛАТІЖ – Мінімальний платіж чи його відповідна частина, що залишився/лась несплаченим/ою після закінчення Платіжного періоду.

НЕСПЛАЧЕНІ ПОТОЧНІ БОРГОВІ ЗОБОВ‘ЯЗАННЯ – Сума Поточних боргових зобов‘язань, обчислена в Банківський день, що слідує за останнім днем строку дії Платіжного періоду, що залишилась несплаченою після закінчення Платіжного періоду.

ОВЕРДРАФТ –  Короткостроковий Кредит, непрогнозований по розміру та часу виникнення, що отримується Держателем у випадку, якщо сума Боргових зобов’язань перевищує розмір встановленого Кредитного ліміту, та має бути повернутий Держателем в повному обсязі впродовж Платіжного періоду, що слідує за Розрахунковим циклом, в якому виник Овердрафт.

ПІЛЬГОВА ЧАСТИНА МІНІМАЛЬНОГО ПЛАТЕЖУ – Частина Мінімального платежу, розмір якої визначається Тарифами. Якщо Мінімальний платіж  менше чи дорівнює Пільговій частині Мінімального платежу, у Клієнта з’являється право не сплачувати таку частину Мінімального платежу до настання однієї із нижченаведених обставин: 

 • розмір Мінімального платежу повинен перевищувати розмір Пільгової частини Мінімального платежу;
 • розірвання цього Договору за ініціативою однієї із Сторін.

За бажанням Клієнта Пільгова частина Мінімального платежу може бути сплачена достроково. Сума Пільгової частини Мінімального платежу відображається Банком у Звіті-Рахунку. У випадку, коли Пільгова частина Мінімального платежу перевищує розмір, визначений для неї Тарифами, така частина Мінімального платежу включається до складу Поточних Боргових зобов’язань Держателя.

ПІЛЬГОВИЙ ПЕРІОД – Встановлений Банком період, протягом якого Банк нараховує Держателю проценти за пільговою відсотковою ставкою за користування наданими йому Кредитними коштами. Строк дії Пільгового періоду співпадає зі строком дії Розрахункового циклу, в якому було надано Кредит. Строк дії Пільгового періоду може бути продовжено в порядку, передбаченому Договором. Розмір пільгової відсоткової ставки визначається Тарифами.

ПІН-КОД – Персональний ідентифікаційний номер, який використовується для отримання грошей у Банкоматах або в інших випадках, де ним замінюється підпис Держателя Платіжної картки.

ПЛАТІЖ – Сума коштів, що списується Банком з Карткового рахунку Держателя з метою погашення Поточних боргових  зобов‘язань.

ПЛАТІЖНА КВИТАНЦІЯ – Торговельний чек (сліп, чек електронного терміналу, Банкомату) встановленої Системою форми, який містить всі реквізити здійсненої Держателем Платіжної операції.

ПЛАТІЖНА ОПЕРАЦІЯ – Операція, в якій Картка чи її реквізити використовуються для здійснення безготівкових розрахунків за товари та послуги або для отримання готівки в порядку, передбаченому Договором та Правилами.

ПЛАТІЖНА СИСТЕМА (СИСТЕМА) – Міжнародна Платіжна система (VISA), членом якої є Банк.

ПЛАТІЖНИЙ ПЕРІОД – Встановлений Банком період, що починається з дати, наступної за останнім днем Розрахункового циклу, та закінчується в останню дату внесення Мінімального Платежу, вказану в Звіті-рахунку, впродовж якого Держатель Платіжної картки зобов’язаний здійснити Платіж з метою повного погашення Боргових зобов’язань, але не менше суми Мінімального платежу.

ПЛАТІЖНИЙ ТЕРМІНАЛ – Електронний пристрій, призначений для виконання процедури Авторизації із застосуванням Кредитної картки та, як правило, друкування документа за операцією із застосуванням Кредитної картки. Може бути банківським і торговельним та з'єднаним або поєднаним із реєстратором розрахункових операцій і може здійснювати друкування документа за операцією із застосуванням Кредитної картки друкувальним пристроєм цього реєстратора.

ПОТОЧНІ БОРГОВІ ЗОБОВ`ЯЗАННЯ – Розраховуються в передостанній Банківській день поточного Розрахункового циклу як сума зобов’язань Держателя перед Банком щодо погашення суми Платіжних операцій, оброблених Банком протягом останнього Розрахункового циклу, Винагород банку, обчислених протягом останнього Розрахункового циклу, та суми Несплачених Поточних боргових зобов‘язань попереднього Розрахункового циклу.

ПОТОЧНИЙ РАХУНОК – Рахунок, відкритий Держателю в Банку на підставі договору про відкриття та обслуговування банківського рахунку в іноземній та національній валюті для фізичних осіб.

ПРАВИЛА – Правила користування Кредитною карткою VISA, що складають невід’ємну частину Договору і є обов’язковими для виконання Держателем та Довіреними особами Держателя. Банк може змінювати та доповнювати Правила, про що Держатель інформується в порядку, передбаченому в цих Правилах. 

ПРОСТРОЧЕНИЙ КРЕДИТ – Кредитні кошти, що були наданні Держателю і не були повернуті Банку в строк, передбачений Договором.

РОЗРАХУНКОВИЙ ЦИКЛ – Період часу (з дня, наступного за останнім днем попереднього Розрахункового циклу, по передостанній  Банківський день поточного місяця), за який Банк розраховує Поточні боргові зобов‘язання Держателя. По закінченні Розрахункового циклу Держатель отримує від Банку Звіт-рахунок за відповідний Розрахунковий цикл.

СКОМПРОМЕТОВАНА КАРТКА – Картка, по якій існує ризик використання її  в шахрайських цілях. Картка може бути скомпрометована шляхом крадіжки інформації про картку, несанкціонованому вторгненню в комп’ютерну мережу, обладнання. Інформацію про факт можливої компрометації картки банк отримує з власних джерел.

СЛУЖБА INTERNATIONAL SOS – Спеціальна служба, з якою співпрацює Платіжна система Visa International і яка надає юридичну або медичну консультацію та допомогу по телефону в разі звернення Клієнта.

СТРАХУВАННЯ – Страхування (на підставі Договору страхування) майнових інтересів, пов’язаних з життям, здоров’ям, працездатністю Держателів Платіжних карток та їх Довірених осіб, відповідальністю фізичних осіб перед третіми особами за оплату медичних та інших послуг під час перебування за кордоном у приватних та службових поїздках, а також майнові інтереси, пов’язані з користуванням майном і відшкодуванням Держателями або їх Довіреними особами нанесеної ними шкоди особистості або майну третьої сторони.

ТАРИФИ – Перелік тарифів на послуги Банку, який є невід`ємною частиною Договору. Перелік може змінюватися та доповнюватися, про що Держатель Платіжної картки повідомляється у відповідності до умов Договору та цих Правил.

2. Користування Карткою та ПІН-кодом.

Заяви про видачу Картки та відкриття Карткового рахунку Банк розглядає протягом 5 (п’яти) Банківських днів, після чого погоджується або відмовляється видати Картку, відкрити Кредитну лінію та відкрити Картковий рахунок. В разі відмови Банк залишає за собою право не коментувати свого рішення. Картка та ПІН-код видається Держателю персонально в регіональному відділенні/відділенні/ представництві Банку протягом 5 (п’яти) Банківських днів після прийняття Банком рішення щодо встановлення Кредитної лінії та відкриття Карткового рахунку. ПІН-код надається у спеціальному запечатаному конверті. Номер Карткового рахунку, номер Кредитної картки, розмір Кредитного ліміту та інша інформація повідомляються Держателю в Листі-Повідомленні.

В разі отримання Картки за допомогою пошти Клієнт має негайно перевірити неушкодженість конверта, в якому міститься Картка. Якщо конверт або його вміст має ознаки ушкодження, Держатель має негайно повідомити Банк. В цьому випадку Банк має забезпечити виготовлення нової Картки та/або ПІН-коду та їх доставку Держателю. Після отримання Картки та ПІН-коду Держатель, до моменту проведення першої Платіжної операції, має зателефонувати до Довідкового центру та після проведення ідентифікації, згідно п.11 Правил, замовити активацію Картки.

Картка, видана Держателю, є власністю Банку. Картка та ПІН-код повинні використовуватися відповідно до цих Правил. Картку має право використовувати особа, чиї ім`я, прізвище та підпис проставлено на ній. Карткою можна розраховуватися за товари та послуги шляхом безготівкових розрахунків, а також отримувати кошти готівкою в Банкоматах, відділеннях будь-яких банків та пунктах видачі готівки де розміщено відповідний логотип «VISA». Максимальний строк виконання операцій встановлюється чинним законодавством України та правилами Платіжної системи. Витрати за Карткою здійснюються в межах Кредитного ліміту.

Для проведення Платіжної операції Картка проходить Авторизацію. Згідно з правилами Системи Платіжні операції на невеликі суми проводяться без Авторизації. Якщо валюта Авторизації/Платіжної операції відрізняється від валюти Карткового рахунку, Система самостійно перераховує суму Авторизації в валюту Карткового рахунку за курсом, встановленим Системою на день здійснення Авторизації.

Придбані із застосуванням Платіжної картки товари можуть бути повернені особі, яка їх продала. Повернення товару здійснюється згідно з правилами, встановленими відповідними нормативними актами, а повернення коштів за товар (послугу) – безготівково або готівкою, якщо це не суперечить правилам Системи. Операції, що здійснюються на території України Держателями Платіжних карток, виконуються виключно у валюті України.

При купівлі або отриманні готівки через касу Банку чи будь-якої іншої фінансової установи, що приймає на обслуговування Картки Банку, Держатель Картки повинен надати Картку та підтвердити своїм підписом квитанцію (сліп, рахунок), заздалегідь перевіривши, що в даному документі правильно вказано номер Картки, суму та дату операції. При отриманні грошей в Банкоматі ПІН-код замінює підпис Держателя. Держатель Платіжної картки повинен мати на увазі, що при обслуговуванні по Картці у нього можуть вимагати надання паспорта чи іншого документа для ідентифікації його особи.

Держатель Платіжної картки повинен  завчасно (не пізніше ніж за 2 (два) робочі дні до дати отримання готівки) надавати заявку на отримання готівкових коштів з каси Банку, якщо сума  готівки перевищує 10 000,00 (десять тисяч, 00) гривень або еквівалент цієї суми у іншій валюті відповідно до офіційного обмінного курсу гривні до іноземних валют, встановленого Національним Банком України.

При отримані Банком повідомлення про можливість компрометації Картки (втрати її даних) Банк рекомендує Держателю здійснити перевипуск Скомпрометованої картки безкоштовно з метою мінімізації ризиків її (Скомпрометованої картки) несанкціонованого використання.

Застереження: У випадку усної чи письмової відмови Держателя скомпрометованої  картки від її перевипуску, Банк в подальшому не несе  відповідальності за несанкціоновані операції по такій  карті  та   має право не розглядати рекламацій клієнтів щодо несанкціонованого використання картки третіми особами. Банк залишає за собою право самостійно визначати розмір Витратного ліміту.

Банк має право в односторонньому порядку змінити розмір Кредитного ліміту та обмежити право Держателя (Довіреної особи Держателя) щодо користування Карткою (заблокувати Картку) і Картковим рахунком (заблокувати Картковий рахунок або розірвати Договір). Держатель має право надати заяву на розблокування Картки/Рахунку. Банк, протягом до 10 (десяти) Банківських днів, розглядає заяву Держателя щодо відновлення Кредитного ліміту та розблокування Картки/Карткового рахунку.

Банк має право в будь-який момент строку дії Договору, в односторонньому порядку відмовитись від свого зобов’язання за Договором щодо надання Держателю Кредиту, без зазначення причини відмови.

У будь-якому випадку припинення чи призупинення розрахунків за Карткою за будь-яких підстав (закінчення строку дії, переведення у Стоп-ЛИСТ, фізичне пошкодження, закриття Карткового рахунку, розірвання Договору тощо) Картка вважається недійсною.

Якщо з Карткою пов`язані інші послуги (допомога в надзвичайних ситуаціях, страховки та ін.), Банк окремо інформує про це Держателя Платіжної картки. Держатель повинен виконати всі необхідні дії для забезпечення отримання таких додаткових послуг.

Банк залишає за собою право в односторонньому порядку (без зазначення причин) припинити надання додаткових послуг (таких як, надання карток IAPA Держателям кредитних карток Visa Gold, Visa Platinum Private banking).

За обслуговування Карткового рахунку Банк отримує плату, розмір якої визначається Банком та встановлюється в Тарифах, виходячи з правил Платіжної Системи та витрат Банку. Розмір винагороди Банку зазначається в Тарифах Банку (Додаток №2 до Договору). Комісійні винагороди за операціями з Кредитними картками міжнародних платіжних систем уповноважені банки отримують у порядку, встановленому правилами здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку. Власник Карткового рахунку несе всі зобов`язання стосовно сплати податків та інших обов`язкових платежів до бюджету та позабюджетних фондів, які виникають при здійсненні Платіжних операцій.

Держатель Платіжної картки має право вивозити Платіжну картку за межі України за умови усного декларування митному органу згідно діючого законодавства.

Держатель Платіжної картки надає свою згоду на те, що Банк має право телефонувати йому, направляти відомості про строк виконання та розмір його зобов’язань перед Банком, нарахування, виконання/неналежне виконання Держателем своїх зобов’язань за цим Договором, іншу інформацію та повідомлення, пов’язані / передбачені Договором, а також комерційні пропозиції Банку та рекламні матеріали за допомогою поштових відправлень та листів-звернень, електронних засобів зв’язку, SMS–повідомлень, тощо на адреси / номери телефонів, адреси електронної пошти. При цьому Держатель несе всі ризики, пов’язані з тим, що направлена Банком інформація стане доступною третім особам.

Банк зобов’язаний не розголошувати третім особам інформацію щодо діяльності та фінансового стану  Держателя, яка складає банківську таємницю Держателя, за виключенням випадків передбачених Договором та передання такої інформації, в порядку та в об’ємі визначених чинним законодавством України, в Бюро кредитних історій, а також коли розкриття банківської таємниці є обов’язковим для Банку у відповідності з чинним законодавством чи необхідне Банку для захисту його прав та інтересів. Банк зобов’язаний не розголошувати третім особам інформацію.

Банк зобов’язаний не розголошувати інформацію про Держателя та його дані, які необхідні для ембосування, пакування та відправки Картки, пін-конверту третім особам, окрім організацій, які надають вищезазначені послуги та з якими Банк уклав відповідний договір.

Разом із Карткою Банк має право надавати Держателю інші пластикові (дисконтні, накопичувальні або сервісні) картки партнерів Банку (наприклад, сервісна картка Priority Pass).

3. Власник Рахунку. Держатель Кредитної картки.

Держатель Кредитної картки несе повну відповідальність за виконання умов Договору та Правил користування Карткою, а також за всі операції з Карткою, що були здійснені до моменту закінчення терміну дії Договору (або його розірвання) і здачі Картки до Банку та протягом 60 (шістдесяти) календарних днів з дня закінчення терміну дії Договору або його розірвання.

Держатель Кредитної картки зобов`язаний:

 • при отриманні Картки поставити на ній свій підпис;
 • не розголошувати нікому, в тому числі членам власної родини, номер Картки, ПІН-код та СVV-2 код (тризначний номер, нанесений на оборотній стороні Картки поруч/або на смузі для підпису), не зберігати ПІН-код разом з Карткою, не писати його на ній;
 • негайно повідомити Банк про втрату або крадіжку Картки, а також про те, що ПІН-код чи реквізити платіжної картки (номер картки, строк дії, СVV-2) став відомий третій особі;
 • не користуватися Недійсною, підробленою, пошкодженою Карткою;
 • зберігаючи Картку, дотримуватись тих же заходів безпеки, що і з готівковими грошима та цінними паперами;
 • підписувати тільки вірно та повністю складені рахунки та квитанції;
 • зберігати квитанції (сліпи, чеки, рахунки), що підтверджують дійсність проведених Платіжних операцій, протягом 3 (трьох) років з дня оформлення відповідного документу та надавати ці документи до Банку за його першою вимогою;
 • проводити операції з Карткою в межах встановленого Кредитного ліміту та не допускати виникнення Овердрафту;
 • своєчасно погашати суму Боргових зобов’язань, у розмірі встановленому у Звіті-Рахунку;
 • оплачувати Винагороду Банку у відповідності до Тарифів.

Держатель Кредитної картки зобов`язаний повернути Картку до Банку, якщо у нього з`явились сумніви щодо своїх можливостей виконувати умови Договору. Власник Карткового рахунку відшкодовує всі збитки, яких зазнає Банк з його вини або з вини Довірених осіб Держателя.

4. Додаткові картки.

На прохання Власника Рахунку Банк може видати Картку уповноваженій Власником Рахунку особі (додаткова картка). Власник Рахунку та Довірена особа Держателя (держатель додаткової картки) несуть солідарну відповідальність перед Банком за операції з додатковою Карткою протягом усього строку дії Договору. Банк має право пред’явити вимоги до будь-кого з них.

5. Картковий рахунок. Звіт-Рахунок (Виписка про рух коштів).

Картковий рахунок відкривається у національній валюті України. Кошти на Картковому рахунку можуть бути використані для погашення Боргових зобов’язань Держателя.

Стандартна та пільгова відсоткові ставки застосовуються для нарахування відсотків за наданий Кредит з розрахунку 360 (триста шістдесят) календарних днів на рік.

Для розрахунків з членами міжнародної Платіжної Системи в іноземній валюті за Платіжні операції, здійснені Держателем не в національній валюті України, Банк здійснює конвертацію Кредитних коштів за комерційним курсом Банку.

Власник рахунку має право розраховуватися з Банком  в один з таких способів:

 • внесенням готівкових коштів у валюті рахунку;
 • перерахуванням грошей (у валюті рахунку) з іншого рахунку, в т.ч. з іншого банку.

Платіж набирає чинності, якщо його отримано Банком за адресою чи реквізитами, вказаною/ими Банком.

Банк щомісяця надає Власнику рахунку Звіт-Рахунок за кожний Розрахунковий період. Банк надсилає Звіт-Рахунок Власнику рахунку за адресою, зазначеною в заяві Держателя на відкриття Карткового рахунку та отримання Картки. При цьому, Банк не несе відповідальності за втрату Звіту-Рахунку або розголошення зазначеної у Звіті-Рахунку інформації під час пересилання поштою. Неотримання Звіту-Рахунку не звільняє Держателя Кредитної картки від виконання Боргових, а також інших зобов`язань за Договором.

Якщо Держатель Кредитної картки виявив розбіжності між операціями та сумами, вказаними у Звіті-Рахунку, і фактично проведеними, то протягом 20 (двадцяти) календарних днів після закінчення чергового Розрахункового періоду він повинен письмово проінформувати про це Банк з доданням необхідних Платіжних квитанцій у протилежному разі Звіт-Рахунок вважатиметься підтвердженим і подальші претензії Банком не приймаються.
Якщо Держатель невідкладно повідомив Банк:

а) про Недозволену та/чи Некоректно виконану операцію, за винятком операцій зазначених в абзацах б) та/чи в) цього пункту, Банк негайно, тобто протягом 3 (трьох) Банківських днів відшкодовує Держателю суму такої операції;

б) про спірну(і) операцію(ї) по Картці, Банк негайно, тобто протягом 7 (семи) Банківських днів відшкодовує Держателю суму такої операції;

в) про спірну/і операцію/ї, яка/і Держателем не ініціювалась/ися (шахрайська/і операція/ї), Банк негайно, тобто після закінчення розслідування, але не пізніше 180 (ста вісімдесяти) Банківських днів, крім випадків, коли Держатель діяв з порушенням Правил користування Карткою, відшкодовує Держателю суму такої операції.

Застереження: Належним повідомленням Банка про обставини зазначені в абзаці б) та/чи в) цього пункту вважається подання в Банк Держателем відповідної письмової заяви за формою, визначеною Банком. 

Банк має право списати з Карткового рахунку суму повернутих коштів та всі суми витрат, пов`язані з розглядом заяви, та плату за з’ясування Банком обставин здійснення Платіжної/их операції/ій, по якій/их Держателем письмово заявлено про сумніви щодо факту її/їх здійснення, а Банком з’ясовано, що операція/ї мала/и місце.

У випадку наявності у Банку інформації про Некоректно виконану операцію, Банк має право на власний розсуд, без отримання повідомлення від Держателя  повернути останньому надмірно утримані кошти.

6. Платежі.

Власник карткового рахунку зобов`язаний оплатити:

 • суми всіх Боргових зобов’язань та інших платежів, що виникають у зв’язку з використанням Картки чи реквізитів Картки;
 • суми збитків Банку, які виникли у зв’язку з використанням Карток з порушенням умов Договору та/чи Правил;
 • суми всіх трансакцій, Овердрафтів, Кредитів (в тому числі Прострочених Кредитів), нарахованих на Кредит (в тому числі Прострочений Кредит) процентів, комісій, нарахованих процентів на Овердрафт та інших платежів, відповідно до Тарифів Банку, які є наслідком або виникли у зв’язку з використанням Карток після втрати чи викрадення до моменту усного чи письмового повідомлення Банку.

Примітка: внесені в рахунок погашення заборгованості кошти стають доступними для використання на наступний банківський день.

Договірне списання. Банк має право самостійно списувати з будь-якого рахунку Держателя, відкритого в Банку, зокрема:

 • З Карткового рахунку: 
  • суму власних коштів Держателя, з метою повернення Кредитних коштів наданих Держателю для проведення Платіжних операцій протягом Розрахункового циклу;
  • суму власних коштів Держателя з метою погашення Мінімального платежу протягом Платіжного періоду.
 • З Поточного рахунку: 
  • суму власних коштів Держателя з метою сплати Несплаченого Мінімального платежу в перший  Банківський день після спливу строку дії чергового Платіжного періоду; 
  • суми коштів, помилково перерахованих Клієнту (щодо яких Клієнт є неналежним отримувачем) – у разі якщо Клієнт не повернув таку неналежно отриману суму протягом 3 (трьох) Банківських днів з моменту  отримання відповідної вимоги Банку.
 • З Поточного чи/та Карткового чи/та будь-яких інших рахунку/ів Держателя в Банку:
  • суму власних коштів Держателя з метою повного чи часткового погашення Боргових зобов’язань, Мінімального платежу, а також списання помилково перерахованих сум, щодо яких Держатель є неналежним отримувачем.

Застереження: У випадку, якщо Платіжна операція здійснюється в іноземній валюті, цим Держатель уповноважує Банк провести списання (договірне списання) з будь-яких рахунків Держателя коштів, в сумі необхідній для компенсації витрат Банку пов'язаних із конвертацією списаних коштів у валюту Платежу за комерційним обмінним курсом Банку на дату списання та з врахуванням будь-яких обов‘язкових зборів та платежів, передбачених чинним законодавством України.

Держатель протягом дії зазначеного Договору несе відповідальність (приймає на себе зобов’язання повністю відшкодувати Банку витрати) за всі операції, здійснені з використанням реквізитів Картки (номеру, строку дії, СVV - 2 коду) в мережі Інтернет, які в результаті оспорювання не підлягають поверненню через Систему.
Всі послуги Банку оплачуються згідно з Тарифами. Банк має право змінювати та доповнювати Тарифи та/чи Правила з попереднім повідомленням Держателя за 14 (чотирнадцять) календарних днів до дати застосування таких нових Тарифів та/чи Правил. Повідомлення про зміну Тарифів та/чи Правил здійснюється Банком шляхом розміщення відповідної інформації про нові (змінені) Тарифи та/чи Правила в операційній залі Банку, на його сайті www.otpbank.com.ua та/або наданням відповідної інформації у черговому Звіті-Рахунку. Держатель зобов’язується самостійно відслідковувати інформацію Банку стосовно зміни Тарифів та/чи Правил. У випадку незгоди з новими Тарифами та/чи Правилами Держатель має право розірвати Договір у порядку, визначеному в ньому.

7. Страхування.

За заявою Держателів Кредитних карток Банк здійснює їх Страхування. Умови Страхування (розмір страхових платежів, страхові випадки, розмір та порядок отримання страхового відшкодування тощо) викладені в Договорі Страхування та правилах Страхування.

Після підписання Договору про видачу та обслуговування міжнародних Кредитних пластикових карток Банк надає Держателю документи, що підтверджують факт його страхування: страховий сертифікат, інформаційний буклет та пластикову інформаційну картку.

8. Додаткові послуги від Міжнародної платіжної системи Visa International для Держателів Карток Visa Platinum Private banking:

 • Термінова заміна картки – Держатель картки може звернутись до Довідкового центру Банку з проханням термінової заміни Картки у випадку її втрати/крадіжки під час перебування закордоном.
 • Термінова видачі готівки – Держатель Картки може звернутись до Довідкового центру Банку з проханням термінової видачі готівки у випадку  втрати/крадіжки Платіжної картки під час перебування закордоном.
 • Захист покупок – покупка, що придбана Держателем під час перебування закордоном за допомогою Кредитної картки Visa Platinum Private banking страхується від втрати, крадіжки або пошкодження.
 • Страхування подовженої гарантії - покупка, що придбана Держателем під час перебування закордоном за допомогою Кредитної картки Visa Platinum Private banking передбачає надання додаткової гарантії строком на 12 місяців від механічних пошкоджень до гарантії виробника.

Послуги Служби International SOS –  в разі звернення Держателя Картки до Служби під час перебування закордоном, він може отримати в телефонному режимі юридичну, медичну консультацію та/чи допомогу.

Щоб скористатись екстреними послугами (термінова заміна Картки/термінова видача готівки)  у випадку втрати/крадіжки Картки закордоном, Держатель Кредитної картки повинен звернутись до Довідкового центру Банку за телефоном 0-800-300-05-1, (+38 044- 490-05-26 із – закордону).

Плата за користування такими послугами стягується з Клієнта Банком відповідно до діючих тарифів платіжної системи Visa International.

В разі необхідності або виникнення питань щодо послуг «Захист покупки» та «Страхування подовженої гарантії», Держатель кредитної картки зв’язується із Службою  International SOS.

9. Рекламації.

Банк не несе відповідальності:

 • за відмову третьої особи (торгово-сервісної організації) прийняти Картку;
 • за якість товарів та послуг, отриманих за допомогою Картки;
 • за ліміти та обмеження, встановлені третьою стороною, які можуть зачіпати інтереси Держателя Картки.
 • за якість послуг, що надаються компаніями-партнерами Банку.

10. Втрата Картки.

Якщо Картку втрачено чи вкрадено або з іншої причини вона стала непридатною для використання, якщо сторонній особі став відомий ПІН-код чи CVV-2, а також якщо є можливість несанкціонованого використання Картки третьою особою, Держатель Кредитної картки чи Довірена особа Держателя повинен/нна терміново заявити про це Банку шляхом направлення відповідної письмової заяви або усного дистанційного звернення до Довідкового центру.

Якщо Картку втрачено/викрадено за кордоном, необхідно повідомити про це в найближчу поліцейську дільницю і негайно зв`язатись з Банком. В разі неможливості негайно сповістити Банк потрібно зв’язатись зі Службою Visa Call Center Services.

У випадку отримання повідомлення Держателя або Довіреної особи Держателя про втрату (крадіжку) Картки, або можливість несанкціонованого використання Картки третьою особою, переданого у порядку, передбаченому Правилами, Банк, негайно, окрім випадків технічної несправності програмного комплексу, припиняє розрахункове обслуговування Карткового рахунку до моменту випуску нової Картки.

Після повідомлення Держателем чи Довіреною особою Держателя Банку про втрату Картки в порядку передбаченому цим Договором, Держатель звільняється від відповідальності за операції, здійснені з Карткою, крім випадків, визначених в Договорі.

Держатель Кредитної картки відповідає за всі операції з нею, якщо він передав її третій особі або не повідомив Банк про те, що її втрачено, а також за операції, проведені до моменту повідомлення Держателем чи Довіреною особою Держателя Банку про втрату Картки.

Держатель Кредитної картки зобов`язується, в разі необхідності, надати Банку всю інформацію для розслідування обставин зникнення Картки.

При знаходженні Картки, про яку заявлено як про втрачену, Держатель Кредитної картки повинен негайно повідомити про це Банк. Нову Картку Банк видає після усного дистанційного звернення Держателя Картки до Довідкового центру або за його письмовою заявою про перевипуск Картки.

11. Строк дії Картки.

Строк дії Картки вказано на її лицьовій стороні у вигляді ММ/РР (ММ-місяць, РР- рік). Вона є дійсною до останнього дня, вказаного на ній року та місяця (включно). Після закінчення терміну дії, картка перевипускається автоматично на наступний рік, за що Держатель сплачує комісію згідно Тарифів. Якщо Держатель не бажає продовжувати користуватися карткою, Держатель може достроково розірвати договір, виконавши обов’язки згідно Договору. У разі, якщо Держатель вказав в Заяві, що бажає отримати Картку та ПІН-код в приміщенні Банку, він повинен отримати Картку /Пін-код протягом двох календарних місяців з місяця, в якому був здійснений випуск Картки/Пін-коду, в іншому випадку Картку/Пін-код буде знищено. У разі  знищення Клієнту необхідно звернутися до Банку для перевипуску Карти/Пін-коду та оплатити вартість перевипуску згідно Тарифів Банку. Нова Картка/Пін-код видається Банком, якщо Клієнтом не порушено умови Договору; при цьому, стара Картка анулюється у встановленому порядку. Власник Карткового рахунку відповідає за те, щоб всі Картки даного Карткового Рахунку після припинення терміну їх дії або визнання їх недійсними (через пошкодження, внаслідок непогашення Боргових зобов’язань чи порушення Власником Рахунку/Держателем Правил, Тарифів, умов Договору чи вимог чинного законодавства)  були повернені в Банк.

Держатель Кредитної картки не має права користуватися Недійсною, фальшивою, підробленою Карткою. За порушення цієї вимоги Держатель несе відповідальність згідно чинного законодавства України.

12. Дистанційна ідентифікація Держателя/Довіреної особи Держателя.

Під час усного дистанційного звернення Держателя/Довіреної особи Держателя до Довідкового центру Банку здійснюється його ідентифікація з використанням слова-пароля, зазначеного Держателем/Довіреною особою Держателя у Заяві. Усні розпорядження Держателя/Довіреної особи Держателя під час використання послуг Довідкового центру прирівнюються до письмових розпоряджень та є підставою для стягнення відповідних комісій (якщо такі мають місце) згідно Тарифів Банку. Держатель/Довірена особа Держателя несе/несуть повну відповідальність за можливі збитки, що стали наслідком розголошення слова-пароля іншим особам. В разі неможливості надати співробітнику Довідкового центру слово-пароль для проведення ідентифікації Держатель/Довірена особа Держателя має звернутися до Банку та, надавши документ, що посвідчує особу Держателя, змінити слово-пароль. До моменту зміни слова-пароля Держатель/Довірена особа Держателя може використовувати обмежений перелік послуг Довідкового центру, який встановлюється самостійно Банком, за умови надання на запит співробітника Довідкового центру додаткової персональної інформації для ідентифікації Держателя/Довіреної особи Держателя.

Якщо картку було викрадено або загублено, терміново телефонуйте

Підтримка клієнтів-держателів платіжних карток OTP Bank:

 • Тел. (044) 490 05 26, (044) 290 92 36 (цілодобово);
 • Міжнародна платіжна система MasterCard Worldwide, тел. +1-636-722-7111 (цілодобово);
 • Глобальна служба підтримки держателів карток міжнародної платіжної системи Visa International, тел. +1 (0) 410-581-99-94 (цілодобово). Поза межами США не набирайте (0). У межах США не набирайте +1.


Перевірка залишку на картковому рахунку в автоматичному режимі


Шановний клієнте!

Ви маєте можливість отримувати інформацію щодо залишку на Вашому картковому рахунку в автоматичному режимі. Послуга надається цілодобово, безкоштовно та не потребує з’єднання з оператором Довідкового центру.

Скористатись послугою дуже просто. Вам необхідно зателефонувати до Довідкового центру Банку за номерами телефонів 044 490 05 26 (міський номер для м. Києва). Далі, дотримуючись голосових підказок, натиснути кнопку «1» на Вашому телефоні, набрати всі 16 цифр номеру вашої картки (4 блоки по 4 цифри на лицьовій стороні картки) і прослухати інформацію стосовно балансу Вашої платіжної картки.