Правила користування платіжними картками Visa International

 

Міжнародні платіжні картки Visa International АТ «ОТП Банк» – це пластиковий ідентифікаційний засіб, використання якого регламентується чинним законодавством України, правилами Платіжної системи Visa International, а також Умовами банківського обслуговування Держателів карток (надалі – Умови) та цими Правилами користування карткою (надалі – Правила).

1. Визначення.

АВТОМАТ ГОТІВКОВИХ ГРОШЕЙ (АТМ, БАНКОМАТ) – Програмно-технічний комплекс, що дає змогу Держателю або Довіреним особам Держателя здійснити самообслуговування за операціями одержання готівкових коштів, а також виконати інші операції згідно з функціональними можливостями цього комплексу.

АВТОРИЗАЦІЯ – Підтвердження Банком електронного запиту обслуговуючого банку щодо можливості оформлення Платіжної операції.

БАНК – Публічне акціонерне товариство «ОТП Банк».

БАНКІВСЬКИЙ ДЕНЬ – Робочий день, протягом якого банківські установи відкриті для обслуговування клієнтів.

ВАЛЮТА РАХУНКУ – Валюта (українська гривня, долари США), в якій відкрито Картковий чи Поточний рахунок.

ВИТРАТНИЙ ЛІМІТ – Сума коштів, в межах залишку на Картковому рахунку, доступна Держателю Платіжної картки протягом певного періоду для здійснення операцій з Платіжною карткою.

ВЛАСНИК КАРТКОВОГО РАХУНКУ – Фізична особа, на чиє ім’я, згідно з Договором з Держателем відкрито Картковий рахунок.

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДОГОВІР – Форма договору про обслуговування зарплатного проекту з використанням міжнародних платіжних пластикових карток, укладений між Банком та Організацією.

ДЕБЕТУВАТИ – Списати кошти з Карткового рахунка.

ДЕБЕТОВА СХЕМА – Платіжна схема, що передбачає розрахунки за операції з платіжною карткою в межах власних коштів Клієнта, які обліковуються на його Картковому рахунку.

ДЕРЖАТЕЛЬ ПЛАТІЖНОЇ КАРТКИ (ДЕРЖАТЕЛЬ) – Фізична особа, яка на законних підставах використовує Платіжну картку для ініціювання переказу коштів з відповідного Карткового рахунку в Банку або здійснює інші операції із застосуванням Картки, випущеної на ім’я даної особи.

ДОВІРЕНА ОСОБА ДЕРЖАТЕЛЯ – Фізична особа (член сім'ї, або інша фізична особа), визначена в заяві на додаткову картку, якій Держатель довірив виконувати операції з Платіжною карткою, окремо випущеною для такої особи, за рахунок частини або всіх коштів на його Картковому рахунку.

ДОГОВІР З ДЕРЖАТЕЛЕМ – Форма договору про видачу та обслуговування міжнародної платіжної пластикової картки укладений між Банком та Держателем. Договір складається з:

 • Заповненої та підписаної Заяви на випуск зарплатної картки;
 • Умов банківського обслуговування Держателів карток;
 • Правил користування карткою;
 • Тарифів.

ДОГОВІР СТРАХУВАННЯ – Договір страхування між ЗАТ «СК «Чартіс Україна» та Банком, за яким застрахованими є Держателі Платіжних карток, що емітовані Банком. Укладається за погодженням з Держателем.

ДОДАТКОВА ПЛАТІЖНА КАРТКА – Ідентифікаційний засіб у вигляді пластикової картки, що містить обов’язкові реквізити, визначені Платіжною системою, які ідентифікують Платіжну систему, емітента Платіжної картки, Держателя чи Довірену особу Держателя.

ЕЛЕКТРОННИЙ ПІДПИС – таємні ключі, згенеровані Банком та надані Організації на ключовій дискеті з метою підписання документів, які дають змогу встановити справжність, автентичність таких документів та ідентифікувати підписувала.

ЗВІТ(ВИПИСКА ПРО РУХ КОШТІВ) – Щомісячний звіт про стан Карткового рахунку, який надається Банком Держателю.

КАРТКОВИЙ РАХУНОК (РАХУНОК) – Рахунок, на якому обліковуються операції за Платіжною/ими карткою/ами.

КЛІЄНТ – Юридична чи/та фізична особа (Організація та/чи Держатель Платіжної картки), що уклала з Банком відповідний договір.

КРЕДИТ (КРЕДИТНА ЛІНІЯ) – Кошти Банку, що надаються Держателю на підставі укладеного Договору про надання Кредиту.

КРЕДИТУВАТИ – Зарахувати кошти на Картковий рахунок.

НЕДІЙСНА КАРТКА – Картка, по якій, з будь-яких підстав, припинені/призупенені розрахунки (закінчення строку дії, поміщення у Стоп-лист, фізичне пошкодження, закриття Карткового рахунку тощо).

НЕДОЗВОЛЕНА ОПЕРАЦІЯ – операція, що не дозволена законодавством України, умовами Договору з Держателем.

НЕКОРЕКТНО ВИКОНАНА ОПЕРАЦІЯ – будь-яка операція, що здійснюється Банком у відношенні Клієнта і яка виконана некоректно, тобто з порушенням встановленого законодавством України, внутрішніми правилами Банку порядку виконання операцій, в тому числі Платіжних операцій.

НЕСАНКЦІОНОВАНЕ СПИСАННЯ – Дебетування Карткового рахунку з порушенням правил встановлених Платіжною системою та/чи Банком або ті списання, що не були санкціоновані Держателем Картки.

ОВЕРДРАФТ – Короткостроковий кредит, що надається Держателю у разі нестачі коштів на його Картковому рахунку для проведення оплати тих чи інших операцій. Овердрафт може бути:

 • санкціонований – такий, що надається Держателю в обсязі суми, якої не вистачає на його Картковому рахунку для сплати нарахованих відсотків, а також відповідних комісій Банку за здійснення розрахункового обслуговування Платіжних операцій Держателя з Карткою;
 • несанкціонований – такий, що автоматично виникає по Картковому рахунку Держателя у разі нестачі коштів для проведення оплати усіх інших операцій (коливання валютних курсів при проведенні операцій за кордоном, проведення операцій без Авторизації тощо).

ОПЕРАЦІЯ З КАРТКОЮ (ПЛАТІЖНА ОПЕРАЦІЯ) – Дебетування чи/та Кредитування Карткового рахунку, а також операції, в яких Картка, згідно з Договором з Держателем, використовується для розрахунків за товари та послуги або для отримання готівкових коштів.

ОПЕРАЦІЙНИЙ БАНКІВСЬКИЙ ДЕНЬ – частина робочого дня Банку з 9:00 – 16:00, протягом якої здійснюється реєстрація, перевірка, облік, контроль операцій (у тому числі приймання від клієнтів документів на переказ і документів на відкликання та здійснення їх обробки, передачі та виконання).

ОРГАНІЗАЦІЯ – Юридична особа/ фізична особа - підприємець, з якою Держатель перебуває у трудових відносинах і яка уклала з Банком Договір на обслуговування зарплатного проекту з використанням міжнародних платіжних пластикових карток (надалі –»Генеральний договір»).

ПІН-КОД – Персональний ідентифікаційний номер, який використовується для отримання грошей у Банкоматах або в інших випадках, де ним замінюється підпис Держателя Платіжної картки.

ПЛАТІЖНА КАРТКА (КАРТКА) – Ідентифікаційний засіб у вигляді пластикової картки (основної чи Додаткової), що містить обов’язкові реквізити, визначені Платіжною системою, які ідентифікують Платіжну систему, емітента Платіжної картки, Держателя чи Довірену особу Держателя.

ПЛАТІЖНА КВИТАНЦІЯ – Торговельний чек (сліп, чек електронного терміналу, Банкомату, авторизаційний лог Інтернет –операції), який містить встановлені платіжною системою обов’язкові всі реквізити здійсненої Держателем Платіжної операції.

ПОТОЧНИЙ РАХУНОК – рахунок, що відкривається Держателю в Банку на підставі договору про відкриття та обслуговування банківського рахунку в іноземній та національній валюті для фізичних осіб.

ПРАВИЛА – Правила користування Платіжною карткою, що складають невід’ємну частину Генерального Договору та/чи Договору з Держателем і є обов’язковими для Організації та Держателя Платіжної картки і які Банк може змінювати та доповнювати, про що Організація та/чи Держатель інформується/ються додатково.

ПРАЦІВНИК – фізична особа, що перебуває у трудових відносинах з Організацією.

РЕЄСТР – документ, що містить дані про Держателів та Карткові рахунки, а також інформацію щодо сум та порядку розподілу грошових коштів серед Держателів.

РОЗРАХУНКОВО-КАСОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ – надання Банком клієнту на підставі укладеного між ними договору послуг, які пов'язані з переказом коштів з/на рахунку/ок цього клієнта, видачею йому коштів у готівковій формі, а також здійсненням інших операцій, передбачених Генеральним Договором та Договором з Держателем, форму та зміст якого Банк розробляє самостійно.

РОЗРАХУНКОВИЙ ЦИКЛ – Період часу (календарний місяць), за який Держатель отримує від Банку Звіт по проведеним операціям по Картковому рахунку.

ПЛАТІЖНА СИСТЕМА – Міжнародна платіжна система (Visa International), членом якої є Банк.

СКОМПРОМЕТОВАНА КАРТКА – картка, по якій існує ризик використання її в шахрайських цілях. Карта може бути скомпрометована шляхом крадіжки інформації про карту, несанкціонованому вторгненню в комп’ютерну мережу, обладнання. Інформацію про факт можливої компрометації картки банк отримує з власних джерел.

СИСТЕМА КЛІЄНТ-БАНК – комп’ютерна система (сукупність програмно-аппаратних засобів) яка експлуатується Організацією та Банком та забезпечує створення, передачу та зберігання електронних документів з метою надання відповідних послуг Банком.

СТОП-ЛИСТ – Список Платіжних карток (номерів Платіжних карток), за якими заборонено проведення операцій. Залежно від правил Платіжної системи Стоп-лист може бути електронним чи паперовим, локальним чи міжнародним.

СТРАХУВАННЯ – Страхування (на підставі Договору страхування) майнових інтересів, пов’язаних з життям, здоров’ям, працездатністю Держателів Платіжних карток, відповідальністю фізичних осіб перед третіми особами за оплату медичних та інших послуг під час перебування за кордоном у приватних та службових поїздках, а також майнові інтереси, пов’язані з користуванням майном і відшкодуванням Держателями або їх Довіреними особами нанесеної ними шкоди особистості або майну третьої сторони.

ТАРИФИ – перелік послуг Банку з визначенням їх вартості. Тарифи можуть змінюватись та доповнюватись Банком, про що Клієнт повідомляється згідно з умовами цих Правил та укладеного з Банком договору (Генерального договору чи/та Договору з Держателем).
Для обслуговування Організації чи/та Держателів в Банку використовуються наступні Тарифи:

 • Спеціальні Тарифи – Тарифи, що використовуються в Банку при обслуговуванні Генерального Договору та пов’язаних з ним договорів.

ТОРГОВЕЦЬ – Підприємства (магазини, готелі, ресторани та ін.), що приймають до оплати Картку.

ШАХРАЙСЬКІ ДІЇ – дії, що на думку Банку спрямовані на несанкціоноване незаконне використання Картки (шляхом обману, зловживанням довірою, але не виключно), що суперечить чинному законодавству України та/або Правилам та /або Умовам, умовам Договору з Держателем та Генерального договору.

CVV-2 (CARD VERIFICATION VALUE 2) – тризначний код перевірки дійсності карти. Наноситься на смугу для підпису Держателя після номера карти, або після останніх 4 цифр номера карти, способом індент-друку. Використовується в якості захисного елемента при проведенні транзакції з використанням голосової авторизації або без присутності Картки.

SMS–ІНФОРМУВАННЯ – cпосіб отримання інформації про баланс Карткового рахунку та проведені Платіжні операції за допомогою отримання SMS-повідомлень на мобільний телефон, який Держатель зазначає у відповідній заяві до Банку.

2. Користування Карткою та ПІН-кодом.

2.1 Заяву на випуск Картки Банк розглядає протягом 7 (семи ) Банківських днів, після чого Банк підписує або відмовляє в підписанні Договору з Держателем. В разі відмови Банк залишає за собою право не коментувати свого рішення.

2.2 Картка та ПІН-код видаються Держателю персонально або уповноваженому співробітнику Організації протягом 7 (семи) Банківських днів після підписання Генерального договору за умови проведення Банком процедури ідентифікації Держателів в порядку, передбаченому чинним законодавством України, виконання всіх необхідних фінансових зобов`язань, що вимагає Банк та укладення Договору із Держателем.

ПІН-код видається у спеціальному запечатаному конверті. Картку та ПІН-код має право використовувати тільки Держатель платіжної картки.

2.3 В термін 3 (три) календарні дні з моменту отримання Держателем Картки, Держатель зобов’язаний перевірити відсутність технічних дефектів Картки шляхом отримання в Банкоматі виписки про стан Карткового рахунку.

2.4 Платіжна Картка, видана Держателю, є власністю Банку.

2.5 Карткою можна розраховуватися за товари та послуги за безготівковим розрахунком, отримувати кошти в усіх місцях обслуговування Картки, а також Платіжні картки можуть застосовуватись для виконання операцій з внесення готівкових коштів на свої Карткові рахунки, сплати комунальних та інших послуг готівкою через Банкомати, які підтримують ці функції (депозитні Банкомати), та як засіб здійснення платежів (в т.ч. оплата комунальних послуг, оплати коштів на інші рахунки) через мережу Інтернет.

2.6 Протягом всього строку дії Договору з Держателем Банк має право встановлювати Витратний Ліміт на кількість та суму дозволених операцій в день (тиждень, тощо), про що Банк повідомляє Держателя шляхом розміщення необхідної інформації в приміщенні Банку. Витрати за Карткою здійснюються в межах даного Витратного Ліміту. Несанкціоновані списання з Карткового рахунку відшкодовуються Держателю в межах діючих Витратних Лімітів.

Застереження: Шляхом надання до Банку письмової заяви Держатель чи його Довірена особа має право зняти Витратний Ліміт, але в такому випадку Банк не несе відповідальності за Несанкціоноване списання коштів з Карткового Рахунку Держателя.

2.7 Для проведення Платіжної операції Картка проходить Авторизацію. Згідно з правилами Платіжної системи деякі Платіжні операції можуть бути проведені без Авторизації. Якщо валюта Авторизації/Платіжної операції відрізняється від валюти Карткового рахунку, сума Авторизації перераховується в валюту Карткового рахунку за курсом, встановленим Платіжною системою на день здійснення Авторизації а списання суми Платіжної операції з Карткового рахунку Держателя здійснюється за курсом, встановленим Банком на день списання коштів.

2.8 Максимальний строк виконання Платіжних операцій встановлюється чинним законодавством України та/або правилами Платіжної системи та/або умовами Договору із Держателем та/або Генеральним договором.

2.9 Придбані із застосуванням Платіжної картки товари можуть бути повернуті особі, яка їх продала. Повернення товару здійснюється згідно з правилами, встановленими відповідними нормативно-правовими актами України, а повернення коштів за товар (послугу) – шляхом їх зарахування на Картковий рахунок у порядку, визначеному правилами Платіжної системи, або готівкою, якщо це не суперечить правилам Платіжної системи.

2.10 Операції, що здійснюються на території України Держателями Платіжних карток, виконуються тільки у валюті України.

2.11 При здійсненні покупки або отриманні готівки Держатель Платіжної картки повинен надати Картку та підтвердити своїм підписом Платіжну квитанцію, перевіривши, що в даному документі правильно вказано номер Картки, сума та дата операції. При отриманні грошей в АТМ ПІН-код замінює підпис Держателя та є засобом ідентифікації Держателя. Держатель Платіжної картки повинен мати на увазі, що при обслуговуванні по Картці у нього можуть вимагати надання паспортного документу чи іншого документа для ідентифікації його особи.

2.12 Держатель Платіжної картки повинен завчасно (не пізніше ніж за 2 (два) робочі дні до дати отримання готівки) надавати заявку на отримання готівкових коштів з каси Банку, якщо сума готівки перевищує 10 000,00 (десять тисяч, 00) гривень або еквівалент цієї суми у іншій валюті відповідно до офіційного обмінного курсу гривні до іноземних валют, встановленого Національним Банком України.

2.13 При отримані Банком повідомлення про можливість компрометації картки (втрати її даних) Банк рекомендує Держателю здійснити перевипуск скомпрометованої картки безкоштовно з метою мінімізації ризиків її (скомпрометованої картки) несанкціонованого використання.

Застереження: У випадку усної чи письмової відмови Держателя скомпрометованої картки від її перевипуску, Банк в подальшому не несе відповідальності за несанкціоновані операції по такій карті та має право не розглядати рекламацій клієнтів щодо несанкціонованого використання картки третіми особами.

2.14 Банк залишає за собою право без попереднього попередження Держателя обмежувати право користування Карткою і Картковим рахунком у випадку, якщо Держателем Платіжної картки порушено Умови та/чи Правил, а також при виявленні під час проведення Банком моніторингу Операцій з Карткою, які мають ознаки Шахрайських дій.

Якщо Витратний Ліміт Карткового рахунку перевитрачено, а також у разі виникнення дебетового сальдо за Картковим рахунком (санкціонованого чи несанкціонованого Овердрафту) Банк призупиняє обслуговування Карток даного Карткового рахунку. Після відновлення позитивного залишку на Картковому рахунку Банк знімає заборону на використання Карток.

У будь-якому випадку припинення/призупинення розрахунків за Карткою з будь-яких підстав (закінчення строку дії, поміщення у Стоп-ЛИСТ, фізичне пошкодження, закриття Карткового рахунку тощо) Картка вважається Недійсною.

2.15 Якщо з Карткою пов`язані інші послуги (допомога в надзвичайних ситуаціях, послуги страхування та ін.), Банк окремо інформує про це Держателя Платіжної картки. Держатель повинен виконати всі необхідні дії для забезпечення отримання таких додаткових послуг.

2.16 За обслуговування Карткового Рахунку Банк отримує комісійну винагороду, розмір якої встановлюється Банком самостійно, виходячи з правил Платіжної системи та витрат Банку. Розмір винагороди Банку зазначається в Тарифах Банку. Згідно із законодавством України уповноважені банки України можуть встановлювати комісійну винагороду (за операціями з використанням Платіжних карток при видачі готівки) у валюті видачі готівки. Власник Карткового рахунку несе всі зобов`язання стосовно сплати податків та інших обов`язкових платежів до бюджету та позабюджетних фондів, які виникають при здійсненні Платіжних операцій.
Банк гарантує збереження в таємниці інформації, пов`язаної із Генеральним договором та/чи Договором з Держателем, та використанням Картки. Банк є частиною групи ОТП, в яку входять ОТП Банк (Угорщина), його місцеві та іноземні філії та їх дочірні компанії (надалі - Група ОТП). Компанії Групи ОТП постійно обмінюються інформацією через загальну інформаційну систему, завданням якої є мінімізація ризику групи в цілому. Клієнт дає дозвіл на отримання, використання та розголошення інформації в середині Групи ОТП, що стосується безпосередньо Клієнта (для оцінки ризику), що стала відома Банку у зв'язку з діловими стосунками з Клієнтом. Цей дозвіл поширюється на Банк, інших членів Групи ОТП в Угорщині та за її межами, які організовані та функціонують як єдиний банк, на міжнародні платіжні системи та банківські асоціації у випадку виникнення підозри на використання Картки у шахрайських цілях. Цей дозвіл знімає будь-які претензії Клієнта щодо порушення Банком положень про нерозголошення банківської таємниці, які існують у чинному законодавстві України. Банк зобов’язаний не розголошувати третім особам інформацію про Клієнта, яка складає банківську таємницю, за винятком випадків передання такої інформації, в порядку та в об’ємі, визначеному чинним законодавством України, в бюро кредитних історій, та/або якщо передання такої інформації необхідне Банку для захисту його прав та інтересів, та/або якщо передання такої інформації необхідне Банку для виконання своїх зобов’язань за Договором із Держателем та Генеральним Договором, а саме, але не виключно, у випадку передання інформації про Держателя третім особам, які здійснюють ембосування, пакування та відправлення Карток та/або конвертів для ПІН-коду та з якими Банк уклав відповідні договори про надання послуг (виконання робіт), на що Держатель надає Банку дозвіл.

2.17 Клієнт цим надає Банку свою згоду на розголошення інформації щодо діяльності та/або фінансового стану Клієнта, яка стала відомою Банку у процесі обслуговування Клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг Банку, в тому числі відомостей щодо строків, порядку виконання та розміру зобов’язань Клієнта перед Банком, наявності випадків порушення Клієнтом своїх зобов’язань, а також погоджується отримувати іншу інформацію (рекламу, оголошення, пропозиції, тощо) від Банку засобами телефонного та/або факсимільного, та/або поштового, та/або електронного зв‘язку (листи, SMS–повідомлення, тощо) за реквізитами (адреса, телефон, факс, електронна пошта) Клієнта, які були повідомлені Клієнтом Банку письмово.

3. Держатель Платіжної картки.

3.1 Держатель несе повну відповідальність:

 • за виконання Умов банківського обслуговування Держателів карток та Правил користування Карткою;
 • за всі операції з Карткою/ Картковим рахунком , що були здійснені Держателем до моменту закінчення терміну дії Договору з Держателем (або його розірвання) та повернення Картки Банку;
 • за виконання зобов’язань визначених Умовами протягом 45 (сорока п’яти календарних днів) з дня закінчення терміну дії Договору з Держателем або його розірвання та повернення Картки до Банку;
 • в інших випадках передбачених Умовами.

3.2 Держатель Платіжної картки зобов`язаний:

 • при отриманні Картки поставити на ній свій підпис;
 • не розголошувати нікому, в тому числі членам власної родини, номер Картки, ПІН-код та СVV-2 код (тризначний номер, нанесений на зворотній стороні картки поруч/або на смузі для підпису), не зберігати ПІН-код разом з Карткою, не писати його на Картці;
 • негайно повідомити Банк про втрату або крадіжку Картки, а також про те, що ПІН-код чи реквізити платіжної картки (номер картки, строк дії, СVV-2) став відомий третій особі;
 • не користуватися Недійсною, підробленою, пошкодженою Карткою. За порушення цієї вимоги Держатель несе відповідальність згідно чинного законодавства України;
 • зберігаючи Картку, дотримуватись тих же заходів безпеки, що і з готівковими коштами та цінними паперами;
 • підписувати тільки вірно та повністю складені рахунки та квитанції;
 • зберігати Платіжні квитанції, що підтверджують дійсність проведених операцій, протягом 3 (трьох) років з дня оформлення відповідного документу та надавати ці документи до Банку за його першою вимогою;
 • проводити операції з Карткою в межах встановленого Витратного Ліміту та не допускати виникнення Овердрафту, а в разі його виникнення своєчасно здійснювати погашення заборгованості;
 • оплачувати послуги Банку згідно з Тарифами Банку;
 • повернути Картку до Банку, якщо у нього з`явились сумніви щодо своїх можливостей виконувати умови Договору.
 • відшкодовувати всі збитки, яких зазнає Банк з його вини, або з вини Довірених осіб Держателя.

4. Додаткові Картки.

4.1 За письмовою заявою Держателя Банк може видати Додаткову Картку Довіреній особі Держателя. Додаткова Платіжна картка надається особисто Держателю чи Довіреній особі Держателя.

4.2 Держатель та Довірена особа Держателя несуть солідарну відповідальність перед Банком за операції з Додатковою Платіжною карткою протягом усього строку дії Договору з Держателем. Банк має право пред’явити вимоги до будь-кого з них.

5. Картковий рахунок. Звіт (Виписка про рух коштів).

5.1 Картковий рахунок відкривається Держателю у національній валюті України.

5.2 Кошти Карткового рахунку можуть бути використані Держателем тільки для розрахунків по операціях з Карткою. Банк Дебетує Картковий рахунок на всі суми, пов`язані з витратами, що виникають при видачі Картки, її поновленні та використанні, а також при розірванні Договору з Держателем.,При розрахунках з членами міжнародної Платіжної системи в іноземній валюті комісія за конвертацію включається у суму операції, що списується з Карткового рахунку.

5.3 Банк зараховує на Карткові рахунки Держателів суми заробітних плат та інших платежів, що надійшли від Організації та кошти, що надійшли від Держателя чи третьої особи.

Держатель має право розраховуватися з Банком в один з таких способів:

 • внесенням готівкових коштів;
 • перерахуванням грошей з іншого рахунку, в т.ч. з іншого банку;
 • надає Банку право здійснювати списання зарахованих Організацією сум заробітних плат та інших платежів;
  Платіж набирає чинності, якщо його отримано за реквізитами, вказаними Банком, і Картковий рахунок Кредитовано.

5.4 Банк має право списувати з Карткового рахунку Клієнта, відкритого в Банку на підставі цього Договору, помилково перераховані Клієнту суми (щодо яких Клієнт є неналежним отримувачем) - у разі якщо Клієнт не повернув таку неналежно отриману суму протягом 3 (трьох) Банківських днів з моменту отримання відповідної вимоги Банку. Цим Клієнт підтверджує, що порядок списання сум, зазначених у п..5.4 йому зрозумілий та що Клієнт погоджується з ним.

5.5 Банк надає за вимогою Держателя Звіт по Картковому рахунку. Звіт включає в себе перелік Платіжних операцій, проведених по Картковому рахунку, включаючи платежі на користь Банку, а також баланс Карткового рахунку.

5.6 Держатель має право звернутися до Банку для отримання Звіту по Картковому рахунку або, згідно письмової заяви Держателя, Банк надсилає Звіт за вказаною Держателем електронною адресою. При цьому Банк не несе відповідальності за втрату Звіту або розголошення зазначеної у Звіті інформації під час пересилання. Неотримання Звіту не звільняє Держателя від виконання його зобов`язань за Договором з Держателем.

5.7 Якщо Держатель виявив розбіжності між операціями та сумами, вказаними у Звіті і фактично проведеними, то протягом 15 (п’ятнадцяти) календарних днів після закінчення наступного за звітним Розрахункового циклу він повинен письмово проінформувати про це Банк з доданням необхідних Платіжних квитанцій, у протилежному разі Звіт вважатиметься підтвердженим і подальші претензії Банком не приймаються. Банк у разі здійснення Недозволеної або Некоректно виконаної Платіжної операції, якщо Держатель невідкладно повідомив Банк про те, що Платіжні операції ним не ініціювалися або які були ініційовані некоректно, відшкодовує Держателю суму такої операції. Банк має право списати з Карткового рахунку суму повернутих коштів по спірній операції та всі суми витрат, пов`язаних з розглядом заяви згідно з діючими Тарифами Банку.

5.8 Для підключення/відключення до сервісу SMS-інформування Держателю необхідно звернутись до Довідкового центру Банку або до відділення Банку з відповідною заявою. При підключенні до сервісу SMS-інформування Держатель дає згоду на передачу Банком інформації по рахунку незахищеними каналами зв‘язку (SMS) та зобов‘язується самостійно нести ризики можливого розголошення інформації за рахунком третім особам внаслідок такої передачі.

6. Платежі. Порядок зміни Тарифів та/чи Правил та/чи Умов.

6.1 Держатель зобов`язаний оплатити всі витрати та інші платежі, що виникають у зв’язку з використанням Картки згідно діючих Тарифів Банку.

6.2 Банк має право змінювати та доповнювати Тарифи/Правила/Умови з попереднім повідомленням Держателя за 14 (чотирнадцять) календарних днів до дати впровадження таких нових Тарифів/Правил/Умов. Повідомлення про зміну Тарифів/Правил/Умов здійснюється Банком шляхом розміщення відповідної інформації про нові Тарифи/Правила/ Умови на стендах в приміщенні Банку або на офіційному сайті Банку www.otpbank.com.ua. Держатель зобов’язується самостійно відслідковувати інформацію Банку стосовно зміни Тарифів/Правил/Умов. У випадку незгоди з новими Тарифами/ Правилами/Умовами Держатель має право розірвати Договір з Держателем у порядку, визначеному в ньому.

6.3 Плата Банку за емісію (випуск) Карток, обмін та їх поновлення сплачується Організацією/Держателем при відкритті Карткового рахунку або при обміні чи поновленні Картки.

6.4 Проценти за санкціонований та/чи несанкціонований Овердрафт розраховуються за кожний день з моменту виникнення Овердрафту до дня погашення заборгованості перед Банком, згідно діючих Тарифів Банку.

Застереження: У випадку, якщо Платіжна операція здійснюється у валюті відмінній від Валюти рахунку, цим Держатель уповноважує Банк провести списання (договірне списання) з будь-яких рахунків Держателя коштів, в сумі необхідній для компенсації витрат Банку пов'язаних із конвертацією списаних коштів у валюті Платіжної операції у Валюту рахунку за комерційним обмінним курсом Банку та з врахуванням будь-яких обов‘язкових зборів та платежів, передбачених чинним законодавством України.

6.5 Держатель протягом дії зазначеного Договору несе відповідальність (приймає на себе зобов’язання повністю відшкодувати Банку витрати) за всі операції, здійснені з використанням реквізитів Картки (номеру, строку дії, СVV - 2 коду) в мережі Інтернет, які в результаті оспорювання не підлягають поверненню через Платіжну Систему.

7. Овердрафт.

7.1 Держатель зобов`язаний стежити за витрачанням грошових коштів зі свого Карткового рахунку з метою уникнення Овердрафту (санкціонованого чи несанкціонованого).

7.2 Якщо Овердрафт все-таки має місце, Банк блокує Картковий рахунок і ставить Картку у Стоп-Лист.

7.3 Держатель має внести суму коштів, необхідну для погашення суми Овердрафту та нарахованих процентів, не пізніше останнього робочого дня Розрахункового циклу, наступного за тим, в якому виник Овердрафт.

8. Рекламації.

8.1 Банк не несе відповідальності:

 • за відмову третьої особи (Торговця) прийняти Картку;
 • за якість товарів та послуг, отриманих за допомогою Картки;
 • за ліміти та обмеження, встановлені третьою стороною, які можуть зачіпати інтереси Держателя.

9. Втрата Картки.

9.1 Якщо Картку втрачено чи вкрадено або з іншої причини вона стала непридатною для використання, а також якщо сторонній особі став відомий ПІН-КОД або реквізити платіжної картки (номер картки, строк дії, СVV-2) чи у випадку несанкціонованого використання Картки третіми особами Держатель повинен терміново заявити про це до Банку ( в будь – якому відділенні Банку або по тел.: 0-800-300-051, (044) 490-05-26) шляхом надання усної заяви. Організація має право повідомити Банк про втрату, викрадення Картки Держателя, несанкціонованого використання Картки Держателя третіми особами, а також якщо сторонній особі став відомий ПІН-КОД або реквізити платіжної картки (номер картки, строк дії, СVV-2). Якщо Картку втрачено за кордоном, необхідно повідомити про це в найближчу поліцейську дільницю або інший уповноважений орган даної країни та/або Представництво платіжної системи Visa International, та зв`язатися з Банком для блокування картки.

9.2 З моменту отримання повідомлення про втрату (крадіжку) Картки або про несанкціоноване використання Картки третіми особами Банк негайно однак у межах періоду часу, який технічно необхідний для виконання дій з припинення розрахунків з використанням Картки/ок, окрім випадків технічної несправності програмного комплексу блокує Карту, а Держатель звільняється від відповідальності за операції, здійснені з Карткою після завершення блокування Картки, крім випадків передбачених Умовами.

9.3 В разі, якщо Банк отримав повідомлення від Платіжної Системи щодо факту крадіжки або втрати картки за кордоном, Банк з метою блокування операцій без Авторизації заносить таку картку до міжнародного електронного та міжнародного паперового Стоп-ЛИСТів.

9.4 Держатель/ Організація має право звернутись до Банку із письмовою заявою про занесення картки до міжнародного електронного та міжнародного паперового Стоп-ЛИСТів з вказанням країни, де картку було втрачено або викрадено. З дня, наступним за днем написання заяви, Держатель звільняється від відповідальності щодо сплати несанкціонованих операцій, проведених без Авторизації за допомогою картки.

9.5 Держатель зобов`язується, в разі необхідності, надати Банку всю інформацію для розслідування обставин зникнення Картки.

9.6 Дані про всі загублені та вкрадені Картки вносяться до Стоп-ЛИСТа. При знаходженні Картки, про яку заявлено, як про вкрадену чи загублену, Держатель повинен негайно повідомити про це Банк. Нову Картку Банк видає за письмовою заявою Держателя.

10. Строк дії Картки.

10.1 Платіжна картка дійсна до останнього дня, місяця та року (включно) вказаного на лицьовій стороні.

10.2 Нова Картка видається Банком, якщо не порушено умови Генерального договору та Договору з Держателем, при цьому, стара Картка анулюється у встановленому порядку.

10.3 Держатель відповідає за те, щоб всі Картки даного Карткового рахунку, після припинення терміну їх дії, були знищені, а в разі визнання Карток Недійсними - були повернені в Банк.

11. Дистанційна ідентифікація Держателя/Довіреної особи Держателя.

11.1 Під час усного дистанційного звернення Держателя/Довіреної особи Держателя до Довідкового центру Банку здійснюється його(її) ідентифікація з використанням слова-пароля, зазначеного Держателем/Довіреною особою Держателя у Заяві.

11.2 Усні розпорядження Держателя/Довіреної особи Держателя під час використання послуг Довідкового центру прирівнюються до письмових розпоряджень та є підставою для стягнення відповідних комісій (якщо такі мають місце) згідно діючих Тарифів Банку.

11.3 Держатель/Довірена особа Держателя несе/несуть повну відповідальність за можливі збитки, що стали наслідком розголошення слова-пароля іншим особам.

11.4 В разі неможливості надати співробітнику Довідкового центру слово-пароль для ідентифікації Держатель/Довірена особи Держателя має звернутися до Банку та, надавши документ, що посвідчує особу Держателя/Довіреної особи Держателя, змінити слово-пароль. До моменту зміни слова-пароля Держатель/Довірена особа Держателя може використовувати обмежений перелік послуг Довідкового центру, який встановлюється самостійно Банком, за умови надання на запит співробітника Довідкового центру додаткової персональної інформації для ідентифікації Держателя/Довіреної особи Держателя.