Умови банківського обслуговування

 

1. Загальні положення

1.1. Дані Умови банківського обслуговування Держателів карток (далі Умови) визначають умови обслуговування Публічним акціонерним товариством «ОТР Банк» (далі Банк) платіжних карток, що відкриті Держателям в рамках Договору з Держателем.

Відповідно до даних Умов Банк та Держатель визначені як Сторони Договору з Держателем.

1.2 Належним чином заповнена Заява на випуск картки (надалі – «Заява») підписується Держателем та, таким чином, Держатель виражає згоду, що Заява разом з даними Умовами, Правилами користування карткою (надалі –«Правила») та Тарифами (надалі – «Тарифи») складають Договір з Держателем.

1.3 Визначення термінів, які використовуються в даних Умовах, наведені в цих Умовах та Правилах.

1.4. Порядок використання Картки при здійсненні розрахунків регулюється чинним законодавством України, нормами міжнародної Платіжної системи, цими Умовами, Правилами, а також Тарифами Банку.

2. Права та обов'язки сторін 

2.1. Обов’язки Банка:

2.1.1. Банк відкриває Держателю Картковий рахунок у, Валюті рахунку, а також виконує Розрахунково-касове обслуговування Платіжних операцій, здійснених з використанням Картки.

2.1.2. Протягом 7 (семи) Банківських днів після отримання Банком підписаної Заяви, у разі виконання Держателем п.п.2.3.1, 2.3.2. даних Умов, підписання Заяви із Сторони Банку, а також виконання Організацією відповідних вимог Генерального договору щодо надання Карток та/чи ПІН-кодів, надати Картку та/чи ПІН-код Держателю чи уповноваженій особі Організації. За погодженням з Банком Картка та/чи ПІН-код може надаватись третій особі на підставі нотаріально завіреної довіреності, оформленої Держателем на ім’я даної третьої особи. В разі відмови видати Картку Банк залишає за собою право не коментувати свого рішення. Тип картки та валюта Карткового рахунку визначаються Організацією згідно умов Генерального договору. Строк дії картки визначається Правилами.

2.1.3 За письмовою заявою Держателя надати Додаткові Платіжні картки Довіреним особам Держателя та здійснювати Розрахунково-касове обслуговування Платіжних операцій з використанням Додаткових Платіжних Карток.

2.1.3. Здійснювати:

 • Розрахунково-касове обслуговування Платіжних операцій Держателя з Карткою, зарахування коштів, перерахованих на Картковий рахунок Держателя, та здійснювати списання та/чи зарахування коштів на Картковий рахунок Держателя на суми операцій з використанням Карток та суми винагород (комісій) Банку згідно діючих Тарифів Банку;
 • Зберігання коштів Держателя на Картковому рахунку;
 • Надання Держателю санкціонованого Овердрафту в обсязі суми, якої не вистачає на Картковому рахунку Держателя для оплати нарахованих відсотків на Овердрафт (санкціонований і несанкціонований), а також відповідних комісій Банку за здійснення розрахункового обслуговування Платіжних операцій Держателя з Карткою;
 • Надання Держателю Звіту про стан Карткового Рахунку щомісячно, після 15 (п’ятнадцятого) числа наступного за звітним місяцем.

2.1.4. У випадку виникнення Овердрафту (санкціонованого чи/та несанкціонованого) або отримання усного чи письмового повідомлення Держателя або Довіреної особи Держателя про втрату (крадіжку) Картки або про несанкціоноване використання Картки третіми особами, забезпечити припинення розрахунків з використанням Картки в порядку передбаченому Правилами.

Застереження: Зобов’язання Банку щодо припинення розрахунків за Карткою, як визначено вище, обмежується випадками, коли при здійсненні Платіжної операції виконується Авторизація згідно правил Платіжної системи. По Платіжним операціям, здійсненим в межах доавторизаційних сум після блокування Банком Картки, повну відповідальність несе Держатель. Виключення становлять випадки, коли Держатель або Організація в письмовій формі, згідно із порядком, передбаченим Правилами, надали до Банку заяву щодо занесення платіжної картки до міжнародного Стоп-ЛИСТу країни, де картку було втрачено.

2.1.5. За умови здійснення Страхування Держателя/ів протягом 2 (двох) Банківських днів з моменту проведення оплати за надання страхових послуг, передати Держателю/ям через уповноважену особу Організації, документи, що підтверджують факт страхування Держателя та Довіреної особи Держателя у Страховика (страховий сертифікат (поліс) та інформаційний буклет) згідно з умовами Страховика.

2.1.6 Надати дані Умови, Правила та Тарифи для ознайомлення на першу вимогу Держателя при зверненні в Банк.

2.2. Права Банка:

2.2.1. Своєчасно отримувати винагороду за здійснення Розрахунково-касового обслуговування Держателя.

2.2.2. У випадках порушення Держателем або Довіреною особою Держателя вимог чинного законодавства України, даних Умов або Правил, припинити здійснення розрахунків по Картці та визнати Картку недійсною до усунення зазначених порушень.

2.2.3. Змінювати Тарифи/Правила/Умови в разі попереднього повідомлення Держателя про такі зміни у порядку, визначеному в Правилах.

2.2.4. В порядку передбаченому в Правилах встановлювати Витратний Ліміт.
2.2.5. Дебетувати Картковий рахунок Держателя (договірне списання) на суми винагород (комісій) Банку згідно Тарифів Банку, та суми заборгованості по Овердрафтах (санкціонованих чи/та несанкціонованих) та нарахованих відсотків на Овердрафт (санкціонований і несанкціонований) та інших платежів, які є наслідком або виникли у зв‘язку з використанням Картки (надалі – „Боргові зобов’язання”). У випадку недостатності грошових коштів на Картковому рахунку Держателя для погашення Боргових зобов’язань, Банк має право на договірне списання грошових коштів з Поточного рахунку Держателя.

2.2.5.1. Включенням в Умови п.2.2.5. (з підпунктами) Позичальник надає Банку доручення на договірне списання з Карткового та Поточного рахунків відкритих в Банку. Таке доручення підлягає виконанню Банком за умови настання строку виконання Боргових зобов’язань, з моменту настання строку виконання Боргових зобов’язань і в сумі, що дорівнює сумі Боргових зобов‘язань, строк виконання яких настав.

2.2.6 Визнати Картку Недійсною та здійснювати блокування Картки Держателя в разі отримання повідомлення від Організації про припинення трудових відносин з Держателем та не подання до Банку заяви про закриття Карткового рахунку та не повернення Платіжної(x) картки(ок) Держателя до Банку.

Застереження: Держатель та Банк наступним прийшли до згоди, що Банк має право, а Держатель надає Банку таке право на визнання Банком Картки Недійсною та здійснення блокування Картки в разі не подання до Банку заяви про закриття Карткового рахунку та не повернення Платіжної(x) картки(ок) Держателя до Банку в день припинення Держателем трудових відносин із Організацією.

2.3. Обов’язки Держателя:

2.3.1. Для відкриття Карткового рахунку надати документи, визначені чинним законодавством України для ідентифікації та відкриття поточних рахунків. Вищезазначені документи Держателя до Банку подає уповноважена особа Організації.

2.3.2. До отримання додаткової Картки: 

 • ознайомити кожну Довірену особу Держателя з даними Умовами, Правилами та Тарифами;

Застереження: Виконання вимог пункту

2.3.2. даних Умов банківського обслуговування є умовою отримання Картки Держателем або Довіреною особою Держателя.

2.3.3. Здійснювати контроль за використанням Довіреною особою Держателя коштів Карткового Рахунку та дотриманням Витратного Ліміту з метою недопущення заборгованості (санкціонованого чи/та несанкціонованого Овердрафту), а також контролювати дотримання Довіреною особою Держателя інших вимог даних Умов, а також вимог чинного законодавства України та Правил.

2.3.4. У випадку надання Банком санкціонованого чи виникнення несанкціонованого Овердрафту, Держатель вважається таким, що отримав зазначений Овердрафт та зобов’язується своєчасно повернути Банку його суму та сплатити нараховані за користування таким Овердрафтом відсотки.
2.3.5. Оплачувати:

 • відповідно до Тарифів Банку суми всіх транзакцій, Овердрафтів (санкціонованих і несанкціонованих), комісій, нарахованих відсотків на Овердрафт (санкціонований і несанкціонований) та інших платежів, які є наслідком або виникли у зв‘язку з використанням Картки;
 • суми збитків Банку, які виникли у зв’язку з використанням Картки з порушенням даних Умов та/чи Правил;
 • відповідно до діючих Тарифів Банку суми всіх транзакцій, Овердрафтів (санкціонованих і несанкціонованих), комісій, нарахованих відсотків на Овердрафт (санкціонований і несанкціонований) та інших платежів, які є наслідком або виникли у зв’язку з використанням Картки після втрати (крадіжки) Картки, до моменту спливу 2 (двох) годин з моменту надання до Банку усного повідомлення про втрату (крадіжку) Картки, крім випадків передбачених даними Умовами.

2.3.6. У порядку, встановленому Правилами, негайно повідомити Банк про втрату, пошкодження, крадіжку або можливість несанкціонованого використання Картки третіми особами.

2.3.7. У випадку визнання Картки недійсною, забезпечити повернення Картки до Банку протягом 3 (трьох) календарних днів з дати настання відповідної події.

2.3.8. Не користуватися недійсною, фальшивою, підробленою чи пошкодженою Карткою.

2.3.9. В порядку, визначеному в Правилах, отримувати в Банку Звіти про стан Карткового Рахунку за кожний календарний місяць.

2.3.10. Вказати достовірні відомості при заповненні Заяви та письмово інформувати Банк про всі зміни, які стосуються відомостей зазначених в Заяві, не пізніше 10 (десяти) календарних днів з моменту виникнення цих змін.

2.3.11. Не пізніше ніж в день припинення Держателем своїх трудових відносин (звільнення) з Організацією (незалежно від ініціативи: за ініціативою Держателя чи Організації) надати заяву про закриття Карткового рахунку та здати Платіжну картку уповноваженій особі Організації.

2.3.12. Не використовувати Картковий рахунок для проведення операцій, пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності.

2.4. Права Держателя:
2.4.1 Після підписання Заяви зі Сторони Банку, та за умови дотримання Держателем вимог п.п. 2.3.1. та 2.3.2. даних Умов, а також виконання Організацією відповідних вимог Генерального договору щодо надання Карток та ПІН-кодів, Держатель може отримати Картку, та використовувати її для здійснення розрахунків як на території України, так і за її межами.

2.4.2. Користуватися консультаційними послугами Банку з питань здійснення розрахунків з використанням Картки.

2.4.3. У випадку пошкодження, втрати, крадіжки або закінчення строку дії Картки, отримати в Банку нову Картку, попередньо сплативши її вартість згідно діючих Тарифів.

2.4.4. У разі виникнення спірних питань вимагати від Банку надання документів та/або письмового роз’яснення Банку, що підтверджують правильність списання коштів з Карткових рахунків Держателів.

3. Умови здійснення розрахунково-касового обслуговування

3.1 За умови надходження коштів та Реєстрів від Організації протягом Операційного банківського дня, Банк забезпечує зарахування коштів на Карткові рахунки Держателів протягом того ж календарного дня.

За умови надходження зазначених вище документів та/або надходження зазначених вище коштів після Операційного банківського дня, Банк забезпечує зарахування коштів на Карткові рахунки Держателів не пізніше наступного операційного банківського дня Держатель вносить кошти готівкою або перераховує кошти на Картковий рахунок із свого Поточного рахунку у відповідності з цими Умовами/Правилами та діючим законодавством України.

3.2. Держатель доручає Банку в порядку передбаченому цими Умовами, самостійно списувати з Карткового чи/та Поточного рахунку грошові кошти на суми будь-яких операцій з використанням Картки, будь-яких інших платіжних зобов’язань Держателя перед Платіжною системою або Банком.

Застереження: У випадку, якщо Валюта рахунку відрізняється від валюти платежу за Карткою, Банк списує з Карткового чи/та Поточного рахунку кошти, необхідні для компенсації витрат Банку у валюті платежу, за комерційним обмінним курсом Банку, з врахуванням обов’язкових платежів.

3.3. Банк відновлює розрахункове обслуговування Держателя протягом 2 (двох) Банківських днів з моменту погашення заборгованості Держателя по Картковому рахунку.

3.4. У випадку отримання повідомлення Держателя про втрату (крадіжку) Картки, або можливість несанкціонованого використання Картки третьою особою, переданого у порядку, передбаченому Правилами, Банк, протягом 2 (двох) годин з моменту отримання усного повідомлення Держателя, блокує платіжну картку Держателя.

3.5. В разі виникнення на Картковому рахунку Овердрафту (санкціонованого чи/та несанкціонованого), Держатель доручає Банку терміново, без будь-яких обмежень та додаткового попередження Держателя, призупинити дію Карток та заблокувати Авторизацію по Картках. В цьому випадку, Держатель зобов’язується відшкодувати Банку суму Овердрафту (санкціонованого чи/та несанкціонованого) та відсотки, нараховані на суму заборгованості згідно з діючими Тарифами Банку, не пізніше останнього робочого дня Розрахункового циклу, наступного за тим, в якому виник Овердрафт.

4. Відповідальність сторін

4.1. Сторони несуть майнову відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за Умовами, а також за порушення Правил. Держатель безпосередньо відповідає за свої дії чи бездіяльність та за дії чи бездіяльність Довірених осіб Держателя при використанні Картки, які завдали Банку збитків.

4.2. У випадку виникнення Овердрафту (санкціонованого чи/та несанкціонованого) Держатель сплачує Банку суму боргу та нарахованих на нього процентів за весь термін існування такої заборгованості, в розмірі, розрахованому згідно діючих Тарифів.

4.3. Держатель несе відповідальність (приймає на себе зобов’язання повністю відшкодувати Банку витрати):

 • за всі операції, здійснені після викрадення чи втрати Картки та/або ПІН-КОДу, до моменту спливу 2 (двох) годин з моменту надання Держателем до Банку усного повідомлення про втрату (крадіжку) Картки та/або ПІН-КОДу, переданого в порядку встановленому Правилами, якщо інше не передбачено цими Умовами;
 • за операції, які було виконано без Авторизації і це не суперечить нормативним документам та правилам Платіжних систем у тому числі, коли Держателем у порядку, передбаченому Правилами, не було надано в Банк письмової заяви щодо занесення картки у Стоп-ЛИСТ країни, де картку було втрачено або викрадено;
 • за всі операції, здійснені з використанням реквізитів Картки (номеру, строку дії, СVV- 2 коду) в мережі Інтернет, які в результаті оспорювання не підлягають поверненню через Платіжну систему;
 • за всі Операції з Карткою, визнані Банком Шахрайськими діями.

Застереження: Банк має право не вимагати виконання вимог пункту будь-якого з підпунктів п.4.3. даних Умов, виключно на власний розсуд.

4.4. У разі невідшкодування Держателем заборгованості та нарахованих процентів, Банк має право вимагати від Держателя їх погашення в судовому порядку. Держатель, Організація та Довірена особа Держателя несуть солідарну відповідальність за погашення заборгованості по Картковому рахунку.

4.5. Банк несе відповідальність, якщо інше не передбачено Договором з Держателем, за блокування Картки протягом 2 (двох) годин з моменту підтвердження Банком прийняття усного повідомлення Держателя про втрату/крадіжку Картки чи/та ПІН-КОДу і за сплату всіх Авторизованих після закінчення цього терміну Платіжних операцій, за умови надання Держателем або Довіреною особою Держателя при звернені до Банку номеру втраченої/вкраденої Картки або достатніх персональних даних, необхідних для однозначної ідентифікації номеру Картки Банком (ім’я, прізвище, тип Картки, пароль) та підтвердження Банком прийняття такого звернення. Вилучення Картки зі Стоп-листа та зняття блокування здійснюється на підставі письмового повідомлення Держателя.

5. Винагорода Банку, нарахування та сплата відсотків

5.1. Держатель сплачує Банку винагороду за даними Умовами у розмірах відповідно до діючих Тарифів Банку.

5.2. Проценти на залишок коштів на Картковому рахунку Держателя розраховуються згідно діючих Тарифів Банку за кожний календарний день перебування коштів на Картковому рахунку. Розраховані зазначеним чином проценти нараховуються в останній Банківський день місяця і в той же день зараховуються на Картковий рахунок Держателя, зменшені на суму утриманого податку на доходи фізичних осіб*.

5.3 При розірванні Договору з ініціативи Держателя чи Банку, відсотки на залишок коштів по Картковому рахунку Держателя нараховуються за нульовою процентною ставкою протягом 45 (Сорока п’яти) календарних днів після подання Держателем чи Банком заяви/листа на розірвання Договору з Держателем.
* призупинено до 2010 року (п.22.1.4. ст.22.1. Закону України „Про оподаткування доходів фізичних осіб” від 22.05.2003р.).

5.4. Проценти за користування Овердрафтом (санкціонованим чи/та несанкціонованим) нараховуються в останній робочий день місяця на фактичну суму санкціонованого чи/та несанкціонованого Овердрафту і за фактичний час користування таким Овердрафтом протягом всього календарного місяця, включаючи день видачі та виключаючи день повернення зазначених коштів. Нараховані проценти за користування Овердрафтом (санкціонованим чи/та несанкціонованим) підлягають сплаті Держателем в повній сумі не пізніше останнього робочого дня Розрахункового циклу, наступного за тим, в якому виник Овердрафт.

5.5. У випадку зміни вимог чинного законодавства України, правил Платіжної системи, стану фінансового ринку чи припинення трудових відносин між Держателем та Організацією (незалежно від ініціативи: за ініціативою Держателя чи Організації), Банк має право змінити Тарифи, повідомивши про такі зміни Держателя у порядку, визначеному Правилами, якщо інше не передбачено цими Умовами.

5.6. Якщо Держатель не згодний з новими Тарифами, він має право розірвати Договір з Держателем, письмово повідомивши Банк про таке рішення за 10 (десять) календарних днів до такого розірвання.

5.7. Якщо, до введення в дію нових Тарифів, Банк не отримає від Держателя заперечень, як це передбачено п.5.5. даних Умов, нові Тарифи вважаються прийнятими Держателем з моменту їх введення.

6. Форс-мажор

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання будь-яких своїх зобов’язань за Договором з Держателем, якщо таке невиконання викликане дією форс-мажорних обставин. В цьому випадку строк виконання Сторонами своїх зобов’язань продовжується на термін дії форс-мажорних обставин. Договір з Держателем припиняє свою дію на вимогу однієї із Сторін, якщо неможливість виконання Сторонами будь-яких своїх зобов’язань за Договором з Держателем буде тривати більш ніж 3 (три) календарні місяці з дня виникнення форс-мажорних обставин.

6.2. Під форс-мажорними розуміються обставини непереборної сили, що виникають після укладення Договору з Держателем і які Сторони не могли передбачити та відвернути розумними діями, а саме: війна, військові дії, суспільні безлади, заколоти, перевороти, дії органів державної влади, стихійні лиха (урагани, паводки, землетруси, пожежі і т.і.), якщо такі обставини призводять до об’єктивної неможливості для Сторін (Сторони) виконати свої зобов’язання за Договором з Держателем.

6.3. Про дію обставин непереборної сили, що робить неможливим належне виконання зобов’язань за даними Умовами та Правилами, Сторона, що підпала під їх дію, зобов’язана негайно повідомити іншу Сторону, причому таке повідомлення за вимогою іншої Сторони повинно бути підтверджено документом, виданим Торгово-Промисловою Палатою України. Сторона, що порушила зазначену вимогу, позбавляється права посилатися на форс-мажорні обставини як на підстави, які звільняють від відповідальності за невиконання (неналежне виконання) зобов’язань за Договором з Держателем.

7. Термін дії договору з держателем, його зміна та розірвання

7.1. Підписуючи Заяву, Держатель виражає згоду, що дана Заява разом з Умовами, Правилами та Тарифами Банку, складає між ним та Банком Договір з Держателем. Договір з Держателем вступає в дію з дати підписання Заяви зі сторони Банку. Договір з Держателем діє до настання однієї з нижченаведених подій:

 • прийняття Сторонами чи однією із Сторін рішення про його розірвання та за умови належного виконання Сторонами даних Умов та Правил користування карткою;
 • підписання Сторонами Договору у новій редакції.
  Застереження: Незважаючи на зміст п.7.1. (з підпунктами) цих Умов, п.7.1.3. діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань.

7.1.1. Дострокове розірвання Договору з Держателем за ініціативою Держателя можливе у разі виконання Держателем, за 60 (шістдесят) календарних днів до бажаної дати розірвання Договору з Держателем, наступних обов’язків:

(а) надання на адресу Банку письмової заяви про розірвання Договору з Держателем;
(б) повернення Банку Картки/ток, строк дії яких не закінчився;
(в) повного погашення Боргових зобов’язань.
Застереження: Банк за власною ініціативою може не вимагати виконання Держателем п.п.(б), чи/та п.п.(в) п.7.1.1. даних Умов.

7.1.2. У випадку невиконання Держателем Боргових зобов’язань понад 30 (тридцять) календарних днів Банк має право в односторонньому порядку достроково розірвати Договір з Держателем шляхом відправлення на адресу Держателя відповідного листа (надалі – „Лист”). Через 10 (десять) календарних днів з дати відправлення на адресу Держателя Листа Договір з Держателем за виключенням п.7.1.3. цих Умов вважається розірваним.

Застереження: Лист вважається відісланим в день його відправлення на адресу Держателя, що зазначена в Заяві. До направлення листа на адресу Держателя поштою прирівнюється також і його вручення Держателю чи його представнику під розписку.

7.1.3. При розірванні Договору з Держателем з ініціативи Держателя чи Банку, Банк на наступний Банківський день по закінченні 45 (Сорока п’яти) календарних днів після подання Держателем чи Банком заяви/листа на розірвання Договору з Держателем:

а) виплачує Держателю залишок коштів на Картковому рахунку (надалі – „Залишок”) готівкою через касу Банку або
б) списує Залишок та перераховує його на вказаний Держателем у заяві на закриття Поточного (Карткового) рахунку Поточний чи будь-який інший рахунок, відкритий в АТ «ОТП Банк» чи в іншому банку, якщо Залишок в національній валюті, або
в) перераховує Залишок виключно на вказаний Держателем у Заяві Поточний чи інший рахунок, відкритий в АТ «ОТП Банк», якщо Залишок в іноземній валюті.
г) якщо Залишок не було виплачено готівкою протягом року з дати підписання заяви на закриття поточного (карткового) рахунку та якщо Держатель не зазначив реквізитів для перерахування Залишку, зараховує Залишок у доходи Банку за умови, що загальна сума Залишку не перевищуватиме неоподаткованого мінімуму доходів громадян, встановленого на дату такого зарахування.

Якщо Держатель у Заяві на закриття Поточного (Карткового) рахунку не надає Банку інструкцій по перерахуванню Залишку або не з’являється у вищезазначений день для отримання готівки, він уповноважує Банк наприкінці такого дня перерахувати Залишок на рахунок Банку „до запитання” №2909X0019XXXXX (МФО XXXXXX), а також, якщо Держатель вказує в заяві на закриття Поточного (Карткового) рахунку номер рахунку, відкритого в АТ «ОТП Банк», який не належить жодному клієнту (наприклад, транзитний рахунок Банку, рахунок Банку „до запитання” тощо, то він надає Банку доручення:

 • зберігати Залишок на зазначеному рахунку з нарахуванням процентів за нульовою процентною ставкою протягом всього строку зберігання;
 • виплатити Залишок Держателю або його законному представнику, якщо Залишок не було зараховано у доходи Банку;
 • зарахувати Залишок у доходи Банку не раніше ніж через 1 (один) рік після дати його зарахування на зазначений рахунок, якщо до цього часу Залишок не було виплачено Держателю або його представнику.

При цьому, вищезгадане доручення Держателя продовжує діяти до його повного виконання навіть після розірвання Договору з Держателем.

7.1.4. Банк має право внести зміни та/чи доповнення до даних Умов. Зміни та/чи доповнення вносяться у порядку, визначеному в Правилах.

8. Інші умови

8.1. Для припинення або застереження будь-яких незаконних або неузгоджених з Банком дій з Карткою, Держатель доручає Банку в будь-який час та без укладення будь-яких додаткових договорів призупинити або припинити дію Картки/ток або відмовити в її поновленні, заміні або видачі нової Картки/ток, або надати доручення будь-якому учаснику Платіжної системи вилучити Картку, зокрема, в наступних випадках:

 • якщо Держатель або Довірена особа Держателя навмисно невірно повідомив Банк про себе та/або про свої стосунки з іншими банками, або приховав відомості, які були невідомі Банку та не були враховані при розгляді Заяви на відкриття Карткового рахунку;
 • якщо Держатель або Організація більш ніж 1 (один) раз здійснював прострочення погашення Боргових зобов’язань;
 • якщо Держатель більш ніж 1 (один) раз протягом року надавав в Банк заяву в письмовій або усній формі про втрату/крадіжку Картки, та при цьому по такій Картці до її фактичного блокування в системі Авторизації Банку та постановки до Cтоп - ЛИСТ проводились операції, від яких пізніше він відмовився;
 • якщо кількість операцій, за якими Держателем було ініційовано повернення платежів (chargeback) за один Розрахунковий цикл (календарний місяць), перевищує 15% (п‘ятнадцять відсотків) від загальної кількості операцій цього Розрахункового циклу.

Держатель доручає Банку без будь-яких обмежень або додаткових умов повідомляти учасникам Платіжної системи про будь-які незаконні або неузгоджені з Банком дії з використанням Карток.

8.2. Всі відносини, що виникають з Договору з Держателем та у зв’язку з ним, регулюються чинним законодавством України.

8.3. Дані Умови та Правила складені українською та англійською мовами. У випадку розбіжностей між текстами українською та англійською мовами перевага надається тексту українською мовою.

8.5. Спори, що виникають між Сторонами з питань виконання, зміни або розірвання Договору з Держателем, вирішуються Сторонами шляхом переговорів, а якщо це неможливо, – у судовому порядку, згідно з чинним законодавством України.

8.6. Сторони визначають, що нормативи Платіжних систем є конфіденційними і можуть надаватися для ознайомлення та використання в роботі виключно працівникам Банку та представникам Платіжних систем.

8.7. Терміни, що використовуються в даних Умовах з великої літери, є визначеними термінами і мають такі значення, які визначені для них в Умовах та Правилах. Інші терміни, що використовуються в даних Умовах і не визначені цими Умовами чи Правилами, мають такі значення, які визначені для них чинним законодавством України.

8.8. Підписанням Заяви Держатель гарантує:

 • що він підтверджує факт отримання Умов, Правил та Тарифів для ознайомлення в електронному або паперовому вигляді;
 • що йому зрозумілі і він погоджується з усіма положеннями Умов, Правил та Тарифів, з якими він зобов’язується ознайомити кожну Довірену особу Держателя та які зобов’язується виконувати;
 • що він розуміє і зобов’язується нести відповідальність за порушення ним та/або будь-якою з Довірених осіб Держателя вимог даних Умов, Правил та Тарифів у розмірах та порядку, встановлених цим Договором.
 • що він виражає згоду, що заповнена Заява, підписана Держателем, разом з Умовами, Правилами та Тарифами складає Договір з Держателем., що укладений Банком та Держателем.