UA

Згода дозвіл на обробку персональних даних

Підписанням цієї згоди Я, (надалі –Власник персональних даних), надаю свою згоду/дозвіл на:

-обробку Банком Персональних даних (будь-якої інформації, що стосується мене, в тому числі, однак не виключно інформації щодо прізвища, власного імені, по батькові, паспортних даних, ідентифікаційного коду, дати та місця народження, громадянства, адреси проживання та реєстрації, сімейного, соціального, майнового становища, освіти, професії, доходів, номерів контактних телефонів/факсів, адреси електронної пошти, тощо (надалі -"Персональні дані")) Власника персональних даних з метою:

  1. Здійснення Банком своєї фінансово-господарської діяльності, пропонування повного кола послуг Банком та/або третіми особами (будь-які особи з якими Банк перебуває в договірних відносинах та/або члени Групи ОТП (надалі –«Треті особи»), у тому числі шляхом здійснення прямих контактів із Власником персональних даних за допомогою засобів зв’язку, та/або надання послуг Банком та Третіми особами, в тому числі укладення/зміни та/або виконання будь-яких договорів, укладених із Банком та/або Третіми особами та/або у зв’язку з ними;
  2. Надання Третіми особами послуг Банку для виконання ним своїх функцій та/або для виконання укладених Банком із Третіми особами договорів, у т.ч. про відступлення права вимоги;
  3. Захисту Банком своїх законних прав та інтересів, у т.ч. передача даних фінансовим установам (ураховуючи, але не виключно, страховим та факторинговим компаніям);
  4. Здійснення Банком прав та виконання обов’язків за іншими договірними відносинами між Банком та Клієнтом. -передачу (поширення), у т.ч. транскордонну, Банком Персональних даних Третім особам, зміну, знищення Персональних даних або обмеження доступу до них, включення Персональних даних до бази Персональних даних Банку з метою зазначеною в п.п.1-4 цієї згоди/дозволу та без необхідності надання Власнику персональних даних письмового повідомлення про здійснення зазначених дій.

Я надаю та підтверджую свою згоду ПрАТ "ВФ Україна" та ПрАТ "Київстар"наобробку інформації про надання та отримання мною телекомунікаційних послуг, з метою отримання мною послуг АТ "ОТП Банк".

Зазначена Згода надається на строк, який є необхідним відповідно до мети обробки Персональних даних, передбаченої даною Згодою, однак у будь-якому випадку до моменту припинення Банку та/або його правонаступників.

Підписанням цієї Згоди Власник персональних даних підтверджує, що він письмово повідомлений про володільця персональних даних, про склад та зміст зібраних Банком персональних даних Позичальника, про включення Персональних даних до бази персональних даних Банку, проправа, передбачені Законом України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 року, про мету збору даних та осіб, яким передаються Персональні дані, засвідчує, що склад та зміст Персональних даних є відповідним визначеній вище меті обробки Персональних даних.

Застереження: Термін «обробка персональних даних» визначається чинним законодавством, зокрема Законом, та означає будь-яку дію або сукупність дій, здійснених повністю або частково в інформаційній (автоматизованій) системі та/або в картотеках персональних даних, які пов'язані зі збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптуванням, зміною, поновленням, використанням і поширенням (розповсюдженням, реалізацією, передачею), знеособленням, знищенням відомостей про фізичну особу (Клієнта), володільцем яких є Банк та/чи Треті особи.У випадку укладання між Банком і Позичальником Договору про надання споживчого кредиту (далі -Договір), Позичальник надає Банк згоду передавати третім особам будь-яку інформацію щодо персональних та інших даних Позичальника, а також використовувати її в цілях комерційних пропозицій. При порушенні Позичальником умов Договору чи повідомлені неправдивих відомостей Банк має право на свій розсуд розпоряджатися вищезазначеноюінформацією. Цей дозвіл знімає будь-які претензії Позичальника щодо порушення Банком положень про нерозголошення інформації щодо Позичальника, в тому числі такої, що становить банківську таємницю, які існують у чинному законодавстві України, як впродовж дії Договору, так і в будь-який момент після закінчення строку дії Договору. Позичальник надає Банку свою згоду на надання інформації про Позичальника до Бюро кредитних історій, а також згоду на запит Банком інформації про Позичальника (кредитного звіту) в будь-якому Бюро кредитних історій. Зазначена згода діє протягом всього строку дії Договору.


Детальніше ознайомитись з документом