UA

Депозитарні послуги та цінні папери

Шановні депоненти!

Повідомляємо, що з 01.05.2024 р. вступить в дію нова редакція Договору про обслуговування рахунку у цінних паперах (публічного). Зміни стосуються наступного:
- Додано можливість використання Системи OTP BANK UA (програмно-апаратний комплекс АТ «ОТП БАНК») для надання послуг дистанційного обслуговування Депонентам - фізичним особам.
Зазначені зміни не обмежують права депонентів та не погіршують умови їх обслуговування.

З повагою,
Депозитарний відділ


Переглянути всі повідомленняЗагальна інформація про депозитарну діяльність АТ «ОТП БАНК»

Депозитарна установа АТ «ОТП БАНК» співпрацює з усіма діючими депозитаріями України, а саме: Депозитарієм Національного Банку України для обліку державних цінних паперів та ПАТ «Національний депозитарій України» для обліку корпоративних та муніципальних цінних паперів, а також з іноземною фінансовою установою OTP Bank Plc щодо обліку цінних паперів іноземних емітентів.

АТ «ОТП БАНК» є активним членом Професійної асоціації учасників ринків капіталу та деривативів (ПАРД), приймаючи участь в роботі її органів з питань розвитку ринків капіталу України.

З 12.10.2013 року OTP Bank, як Депозитарна установа, діє на підставі ліцензій на право здійснення депозитарної діяльності на фондовому ринку за такими видами діяльності:

Свою професійну діяльність Депозитарна установа OTP Bank здійснює згідно з нормативними документами НБУ, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, чинним законодавством України, Положенням про депозитарну діяльність депозитарної установи.

OTP Bank надає повний комплекс депозитарних послуг фізичним та юридичним особам, резидентам та нерезидентам – власникам цінних паперів. В даний час Депозитарна установа OTP Bank обслуговує більше 30 тисяч рахунків у ЦП.

Послуги Депозитарної установи OTP Bank

 • Відкриття та ведення рахунків у цінних паперах;
 • Обслуговування обігу (операцій) на рахунках в цінних паперах (зарахування, списання, переказу, блокування, розблокування);
 • Обслуговування корпоративних операцій;
 • Одержання доходу за цінними паперами, що обліковуються на рахунку власника цінних паперів, з подальшим перерахуванням власнику;
 • Інформаційне обслуговування Депонентів (видача довідок та виписок про стан рахунку в цінних паперах, виписок про операції на рахунку, а також іншої інформації, що пов’язана з веденням рахунку в цінних паперах);
 • Інформаційно-консультативні та довідково-аналітичні послуги щодо кон’юнктури ринку, умов обігу цінних паперів, іншу інформацію, що необхідна Депоненту для реалізації своїх прав та обов’язків;
Порядок відкриття рахунків у ЦП

Для відкриття рахунку в цінних паперах Вам необхідно:

Інформація для акціонерів, рахунки яким були відкритті у процесі дематеріаліізації

Ідентифікація акціонерів, для подальшого обслуговування рахунку в цінних паперах, здійснюється на підставі поданих відповідно до чинного законодавства документів. Та за умови обов’язкового звернення до Депозитарної установи OTP Bank.

Для отримання першої виписки з рахунку в цінних паперах, необхідно заповнити розпорядження на проведення інформаційної операції та разом з оригіналом паспорту та ідентифікаційного номеру платника податків особисто звернутися до Депозитарної установи OTP Bank.

Розпорядження для проведення депозитарних операцій по рахунку в цінних паперах

Для Вашої зручності та більш швидкого й якісного обслуговування обігу цінних паперів на рахунках в цінних паперах, пропонуємо Вам скористатись формами розпорядженнь, що навені нижче:


Документи
Тарифні пакети, продаж яких зупинено, та редакції договорів, що втратили чинністьПовідомлення акціонерам через депозитарну систему

Поширені питання
Я вклав свій приватизаційний майновий сертифікат в акції підприємства та став міноритарним акціонером, чому я не отримую дивідендів?

Порядок розподілу прибутку, терміни та порядок виплати дивідендів належить до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства. Підставою для виплати дивідендів є рішення Загальних зборів, яке зазначається у відповідному протоколі. Тобто, за інформацією стосовно нарахування та виплати дивідендів Вам необхідно звернутися до емітента цінних паперів, що знаходяться у вашій власності.

Я маю рахунок у цінних паперах, що було відкрито у процесі дематеріалізації на підставі договору з емітентом, але не пройшов ідентифікацію та не уклав з депозитарною установою особистого договору про обслуговування рахунку у цінних паперах. Чи можу я приймати участь у Загальних зборах акціонерів Товариства?

З метою забезпечення реалізації прав на голосування на загальних зборах Товариства акціонери Товариства зобов’язані звернутись до обраної цим Товариством Депозитарної устави та укласти з нею договір про обслуговування рахунку у цінних паперах від власного імені, або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок, відкритий в іншій Депозитарній установі. Якщо цього не відбулося, то акції такого акціонера не будуть враховуватися при визначенні кворуму та при голосуванні на загальних зборах Товариства.

Я маю рахунок у цінних паперах, що було відкрито у процесі дематеріалізації на підставі договору з емітентом, та не встиг укласти з Депозитарною установою договір про обслуговування рахунку у цінних паперах від власного імені до 12.10.2014 року, як того вимагає чинне законодавство України. Які мої подальші дії?

Ви можете звернутись до обраної емітентом Депозитарної устави та укласти з нею договір про обслуговування рахунку у цінних паперах від власного імені, або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок, відкритий в іншій Депозитарній установі. Обмеження на участь у загальних зборах Товариства скасовуються протягом одного робочого дня після укладення власником акцій Товариства відповідного договору. Якщо укладення договору відбулося вже після складення облікового реєстру власників цінних паперів згідно запиту емітента, що надавався з метою проведення Загальних зборів Товариства, то оновлена інформація про зняття обмежень не буде відображена у такому реєстрі.

Я отримав цінні папери у спадщину. Як належним чином оформити право власності на такі цінні папери?

Спадкоємець повинен мати рахунок у цінних паперах в обраній ним Депозитарній установі та надати такі документи:

 • копії свідоцтва про право на спадщину, засвідченої нотаріально;
 • копії договору (правочину) про поділ спадкового майна (у разі наявності);
 • документів щодо встановлення особи спадкоємця відповідно до законодавства;
 • інформації щодо реквізитів рахунку(ів) у цінних паперах спадкоємця(ів) в іншій депозитарній установі, на який (які) необхідно перевести права на цінні папери, що спадкуються (не подається у випадку, якщо права на цінні папери, що спадкуються, зараховуються на рахунок у цінних паперах, відкритий у депозитарній установі, яка обслуговувала спадкодавця).

Чому я не отримую виписки з рахунку у цінних паперах та квартальні рахунки за депозитарні послуги?

Виписки з рахунку у цінних паперах та квартальні рахунки за депозитарні послуги надсилаються на поштову адресу, що зазначалася депонентом в анкеті-опитувальнику рахунку у цінних паперах. Для зміни адреси для листування необхідно подати розпорядження на внесення змін та анкету-опитувальник, де вказується нова актуальна інформація депонента. Після отримання такого пакету документів та оновлення інформації в системі депозитарного обліку, Депозитарна установа зможе надсилати кореспонденцію на нову адресу.

Які терміни виконання розпоряджень наданих до Депозитарної установи?

Депозитарні операції (крім депозитарної операції з відкриття рахунку в цінних паперах) виконуються депозитарною установою не пізніше трьох робочих днів з дати прийняття розпорядження та/або документів, що є підставою для здійснення цих операцій, крім випадку, коли у розпорядженні або у договорі про обслуговування випуску цінних паперів не встановлений інший (пізніший) строк його виконання або протягом вказаного строку контрагентом за відповідним правочином не було надано розпорядження на проведення відповідної депозитарної операції, що має бути здійснена на виконання цього правочину.

Чи надає Депозитарний відділ послугу оренди банківських сейфів/ сейфових шухляд?

Ні. Інформація стосовно оренди індивідуальних сейфів знаходиться за посиланням. Більш детальну інформацію Ви маєте можливість отримати, зателефонувавши до Довідкового центру: тел.: (044) 490-05-26, (044) 290-92-36.

Чи потрібно нотаріально засвідчувати картку зі зразками підписів та відбитку печатки?

Картка зі зразками підписів та відбитку печатки встановленого зразка (форма Банку) має бути нотаріально засвідчена лише за умови відкриття рахунку у цінних паперах юридичній особі-нерезиденту. В усіх інших випадках картка зі зразками підписів та відбитку печатки не потребує нотаріального засвідчення.

У якому випадку у розпорядженні на проведення облікової операції обирається тип операції «Переказ»?

Тип операції «Переказ» обирається депонентом у випадку, якщо відбувається списання цінних паперів на контрагента, у якого рахунок у цінних паперах відкрито в тій же Депозитарній установі.

Яку інформацію зазначати у Картці зі зразками підписів та відбитку печатки у полі «Вид операцій з ЦП»?

Для виконання функцій щодо депозитарного обліку цінних паперів, обслуговування обігу цінних паперів та корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперах депозитарні установи здійснюють такі депозитарні операції: адміністративні, облікові та інформаційні.

Адміністративні операції - депозитарні операції з відкриття рахунків у цінних паперах, внесення змін до анкети рахунку, закриття рахунків у цінних паперах та інші операції, наслідком яких є зміни в системі депозитарного обліку, не пов'язані зі зміною залишків цінних паперів, прав на цінні папери на рахунках у цінних паперах.

Облікові операції - депозитарні операції з ведення рахунків у цінних паперах та відображення операцій з цінними паперами, наслідком яких є зміна кількості цінних паперів, прав на цінні папери на рахунках у цінних паперах, встановлення або зняття обмежень щодо їх обігу.

Інформаційні операції - депозитарні операції, наслідком яких є видача виписок і довідок з рахунку в цінних паперах та іншої інформації щодо операцій депонентів за рахунками у цінних паперах відповідно до умов договорів, укладених депонентами з депозитарними установами.

Якщо у розпорядника рахунком не встановлено обмежень відповідно до документів, на підставі яких він діє, то в Картці зі зразками підписів та відбитку печатки у полі «Вид операцій з ЦП» можна вказати коротко - «ВСІ». За умови наявності обмежень щодо повноважень розпорядника рахунком у цінних паперах необхідно зазначити цю інформацію в полі «Вид операцій з ЦП».

У скількох екземплярах необхідно надавати Розпорядження на проведення облікової операції до Депозитарної установи?

Достатньо одного екземпляру Розпорядження. Якщо депонент бажає мати власний екземпляр Розпорядження з відмітками Депозитарної установи про виконання такого Розпорядження, то документ надається у двох екземплярах.

Як отримати виписку з рахунку у цінних паперах?

Для отримання виписки з рахунку у цінних паперах подається Розпорядження на проведення інформаційної операції на рахунку у цінних паперах (форма Банку), у якому зазначається дата, станом на яку необхідно скласти виписку, та спосіб отримання документу.

Чи може інша особа відкрити рахунок у цінних паперах на моє ім’я?

Так. Власник цінних паперів може передати власні повноваження щодо відкриття рахунку в цінних паперах іншій особі, уповноваженій діяти від його імені на підставі визначеного законодавством правочину.

Чи потрібно мені залучати торговця для здійснення операції з цінними паперами?

Правочини щодо цінних паперів повинні вчинятися за участю або посередництвом торгівця цінними паперами, крім випадків:

 • розміщення емітентом власних цінних паперів;
 • викупу та продажу емітентом власних цінних паперів;
 • проведення розрахунків з використанням неемісійних цінних паперів;
 • розміщення казначейських зобов'язань України;
 • внесення цінних паперів до статутного (складеного) капіталу юридичних осіб;
 • дарування цінних паперів;
 • спадкування та правонаступництва цінних паперів;
 • вчинення правочинів, пов'язаних з виконанням судових рішень;
 • вчинення правочинів у процесі приватизації.

Чи зацікавлений Банк у придбанні належних мені цінних паперів?

У випадку коли Депонент бажає провести продаж цінних паперів, він самостійно здійснює пошук контрагента, який виявить бажання придбати належні йому цінні папери. Банк не займається пошуком зацікавлених осіб та не здійснює купівлі цінних паперів на свій рахунок.

Куди я можу звернутися з приводу відкриття рахунку у цінних паперах в АТ «ОТП Банк»?

З приводу відкриття рахунку у цінних паперах Ви можете звернутися до будь-якого зручного відділення АТ «ОТП Банк» чи безпосередньо до працівників Депозитарного відділу за адресою м. Київ, вул. Жилянська 43, тел.: +38 (044) 490-05-64, е-mail: custody@otpbank.com.ua

Що необхідно здійснити для закриття рахунку у цінних паперах?

Для закриття рахунку у цінних паперах до Депозитарного відділу Банку подається відповідне розпорядження. На момент подання такого розпорядження, Депонент має виконати повне списання цінних паперів з рахунку та здійснити оплату комісії за депозитарні послуги. Рахунок у цінних паперах не може бути закритий, якщо на ньому обліковуються цінні папери.