UA
Види документарних операцій
 • експортні акредитиви
 • імпортні акредитиви
 • тендерна гарантія «Миттєва»
 • гарантії виконання зобов'язань
 • гарантії повернення авансового платежу
 • платіжні гарантії
 • акредитиви стенд-бай
 • гарантії повернення кредиту
 • документарне інкасо
Переваги акредитивів і банківських гарантій

Залишити повідомлення представнику банку

 • розмір одного файлу, що додається до форми не повинен перевищувати 1 Мб;
 • додані файл повинен бути зображенням;
 • допустимий формат зображеннь, що завантажуються: jpg, jpeg, png, pdf.

Відповіді на типові питання клієнтів щодо надання послуг по документарним операціям АТ «ОТП БАНК»

Банківські гарантії


Чи надає Банк гарантії не клієнтам Банку?

Гарантії надаються тільки клієнтам Банку, з діючим рахунком в АТ «ОТП БАНК».

Чи надає Банк гарантії без забезпечення?

Які види забезпечення розглядаються Банком для надання гарантій?


1. Грошове покриття коштами Клієнта в сумі 100% суми гарантії, на весь строк дії гарантії.

2. Інші види забезпечення - рішення щодо інших видів забезпечення (окрім грошового покриття) розглядається і приймається Кредитним Комітетом Банку.

Розмір комісії за надання гарантії?


1. Надання гарантії на основі 100% грошового покриття з боку Клієнта:
1,2% річних від суми гарантії за весь строк дії гарантії, включаючи дату надання і дату закінчення строку дії гарантії, мін. 40 дол. США макс. 1000 дол. США. Оплачується в гривнях за офіційним курсом НБУ на дату випуску гарантії.

2. Надання гарантії під інші види забезпечення:
За домовленістю (у відповідності з рішенням Кредитного Комітету Банку)

Чи передбачена тарифами Банку комісія за підготовку тексту гарантії?

Як оформити запит для надання гарантії для участі в тендері (тендерної гарантії)?

Як оформити запит для надання інших видів гарантій (не тендерних гарантій)?

Чи можливе заповнення заяви про надання тендерної гарантії на сайті Банку в тестовому режимі?

Скільки необхідно часу для оформлення тендерної гарантії?

Як підписати ЕЦП/КЕП документи для випуску Банком гарантії?

Чи надаються Банком супровідні документи при отриманні тендерної гарантії?

Як оформити запит на дострокову ануляцію тендерної гарантії у разі настання підстав для дострокової ануляції, передбачених процедурою закупівлі і обумовлених в тексті гарантії?

Чи передбачена комісія за дострокову ануляцію тендерної гарантії?

Документарні акредитиви


Чи надає Банк послуги з обслуговування документарних акредитивів?

Банк надає послуги з обслуговування документарних акредитивів в рамках Міжнародних правил роботи з акредитивами, діючого законодавства України і нормативних документів НБУ.

Чи надає Банк послуги з обслуговування документарних акредитивів не клієнтам Банку?

На підставі яких документів відбувається відкриття документарного акредитиву?


Необхідно відправити запит на електронну адресу Відділу документарних операцій Банку: Documentary.Operations.Dpt_Kiev-HO@otpbank.com.ua.

із коротким описом операції та проектом контракту/копією контракту.

На підставі умов контракту Банком надається проект акредитиву на погодження сторонами.

Після погодження проекту акредитиву, відділ документарних операцій готує проект Заяви на відкриття документарного акредитиву.

Відкриття акредитиву відбувається на підставі поданих клієнтом засобами системи клієнт-банк Заяви на відкриття документарного акредитиву та копії контракту, умовами якого передбачено розрахунки з використанням документарного акредитиву.

Як викласти умови документарного акредитиву в контракті?


При використанні акредитивної форми розрахунків рекомендуємо включати до умов контракту основні умови акредитиву, а саме:

 • строк дії акредитиву;
 • суму акредитиву;
 • дату останнього відвантаження;
 • виконуючий банк по акредитиву (банк, який здійснюватиме перевірку документів по акредитиву. Виконуючим банком може виступати: банк – емітент (банк апліканта), або банк бенефіціара, або підтверджуючий банк (якщо потрібен підтверджений акредитив);
 • спосіб виконання акредитиву (платіж по пред'явленню документів, відстрочений платіж тощо). Якщо спосіб виконання акредитива передбачає відстрочення платежу, необхідно вказувати кількість днів відстрочення та подію або дату, з якої розраховується відстрочення платежу (наприклад: 45 днів від дати відвантаження);
 • чи має акредитив бути підтвердженим (якщо так – яким банком);
 • дозволені чи ні часткові відвантаження та перевантаження товару в дорозі;
 • перелік документів (із зазначенням кількості оригіналів та копій кожного документа, що надаються), що мають бути надані для здійснення оплати за акредитивом;
 • період (в календарних днях) для надання документів у виконуючий банк;
 • за чий рахунок оплачуються комісії банків, що обслуговують акредитив;
 • посилання на те, що акредитив підпорядковується – “Уніфікованим правилам і звичаям для документарних акредитивів”, публікації МТП № 600, редакції 2007 року.

Приклад редакції розділу договору – “Умови платежу”, що передбачає акредитивну форму розрахунків.


1.1. Оплата вартості товару, що поставляється за цим Контрактом, здійснюється за допомогою безвідкличного, документарного, підтвердженого (за потреби) акредитива, що відкривається банком Покупця на користь Продавця на суму _________. 1.2. Відкриваючий банк (банк покупця): АТ "ОТП БАНК", м. Київ, Україна, SWIFT: OTPVUAUK.
1.3. Підтверджуючий банк (за потреби): ___________________ (реквізити).
1.4. Виконуючий банк: ___________ (реквізити).
1.5. Банк продавця (авізуючий банк): ___________ (реквізити).
1.6. Акредитив відкривається на строк дії _____ календарних днів.
1.7. Дата останнього відвантаження (якщо не зазначено, то в період дії акредитива).
1.8. Акредитив оплачується за поданням до виконуючого банку наступних документів (зазначається найменування документа із зазначенням кількості оригіналів, що надаються та/або копій).
1.9 Документи мають бути надані до виконуючого Банку протягом ____ днів з дати ___________ (якщо термін не вказано, то в період дії акредитива).
1.10 Оплата банківських комісій та витрат з відкриття та обслуговування акредитива розподіляється наступним чином: Продавець оплачує_________, Покупець оплачує _____________.
1.11 Часткові відвантаження Товару (дозволені чи заборонені).
1.12 Перевантаження товару Товару (дозволено або заборонено).
1.13 Акредитив, що відкривається у відповідність до цього Контракту, підпорядковується «Уніфікованим правилам та звичаям для документарних акредитивів» у редакції 2007 року публікація МТП № 600.

Які види забезпечення розглядаються Банком для відкриття документарного акредитиву?

Коли надається забезпечення в дату платежу чи в дату відкриття акредитиву?

Що таке підтвердження акредитиву?

Що таке авізування документарного акредитива?

Яка відмінність між документарним акредитивом і гарантією?

Що таке резервний акредитив?

Які комісії потрібно враховувати при розрахунках з використанням документарного акредитиву?

Документарне інкасо


Чи надає Банк послуги з обслуговування документарного інкасо?

Так, Банк надає послуги з обслуговування документарного інкасо.

Чи надає Банк послуги з обслуговування документарного інкасо не клієнтам Банку?

Яка вартість послуги відправки документів на інкасо?


 • Прийняття документів на інкасо – 0,15% суми документів, мін. 50 дол. США макс. 400 дол. США.
 • Відправка документів до інкасуючого банку – 90.00 дол. США.
 • Відправка SWIFT повідомлення – 5.00 дол. США за кожне повідомлення.
 • Комісії сплачуються в гривні за офіційним курсом НБУ на дату оплати.

З якою кур’єрською службою співпрацює Банк для відправки документів за межі України?


Для відправки документів на інкасо за межі України Банк співпрацює з кур’єрською службою DHL.

На підставі яких документів здійснюється відправка документів до інкасуючого банку?

Як викласти умови розрахунку з використанням документарного інкасо в контракті?